Tình trạng sửa chữa
Vui lòng nhập số serial number thiết bị hợp lệ hoặc mã RMA
Vui lòng nhập số Serial number thiết bị hợp lệ

Ghi chú:

• Hệ thống chỉ hỗ trợ tìm kiếm tình trạng sửa chữa thiết bị trong vòng 30 ngày.

• Tìm số Serial Number (SN) của thiết bị bằng cách kiểm tra trên hộp đóng gói thiết bị.

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi