TỔNG QUAN

Báo cáo tài chính đầy đủ cho năm 2019 của Hikvision

Trong năm 2019, tổng doanh thu của Hikvision là 57,66 tỷ RMB, đạt mức tăng trưởng theo từng năm (YoY) là 15,69% và lợi nhuận ròng cho cổ đông của công ty là 12,41 tỷ RMB, tương đương mức tăng trưởng YoY là 9,36%. Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt 16,24 tỷ RMB, mức tăng trưởng YoY là 14,43%. Đồng thời, doanh thu từ thị trường trong nước (Trung Quốc) trong năm 2019 là 41,42 tỷ RMB, mức tăng trưởng YoY là 16,20%.

 

Các mảng kinh doanh mới của Hikvision tăng trưởng vững chắc trong năm 2019. Cụ thể, doanh thu của mảng nhà thông minh trong năm 2019 là 2,59 tỷ RMB, tăng trưởng YoY là 58,38%. Ngoài ra, mảng khoa học robot tạo ra doanh thu 813,99 triệu RMB, tăng trưởng YoY ở mức 12,88%.

 

Mặc dù môi trường bên ngoài có nhiều bất ổn mới xuất hiện trong năm 2020, nhưng Hikvision sẽ tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro để vượt qua thử thách và tiếp tục phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Hikvision sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và giải pháp tiên tiến thông qua các công nghệ mới để giúp tăng cường an toàn, hiệu quả và tính bền vững cho cộng đồng và xã hội.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top