Công ty cam kết phát triển hệ thống quản trị công ty bền vững, xây dựng cơ cấu quản trị hiệu quả và luôn cải thiện cơ chế tuân thủ, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác.

Trong giai đoạn báo cáo, quy chế quản trị công ty cũng như công bố thông tin của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định hiện hành, bao gồm những không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ luật quản trị doanh nghiệp cho các công ty được niêm yết, Quy định về niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và Hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến về quy trình vận hành tiêu chuẩn của các Công ty được niêm yết (Bản sửa đổi năm 2020). Chúng tôi liên tục củng cố và triển khai các chính sách kiểm soát nội bộ, cải thiện cơ cấu quản trị công ty và nâng cao giá trị Công ty, cũng như tăng cường tính minh bạch trong hệ thống quản lý. Các giám đốc độc lập của Công ty đảm nhận những nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đây là những nhân sự mẫn cán đã làm việc độc lập và chu toàn, hoàn thành mọi nhiệm vụ với vai trò giám đốc độc lập và giám sát quá trình vận hành tiêu chuẩn của Công ty, với nguyên tắc làm việc là bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đại chúng.

Trong giai đoạn báo cáo, Công ty đã tổ chức một Đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông sử dụng phương pháp bầu chọn cả tại chỗ và trực tuyến nhằm đảm bảo cổ đông có thể thực hiện đầy đủ quyền lợi của mình. Vào năm 2019, Đại hội cổ đông đã xem xét và phê duyệt 14 đề xuất, bao gồm Báo cáo thường niên 2018 và Nội dung tóm tắt, Đề xuất điều chỉnh Hệ thống quản lý ủy quyền, Đề xuất điều chỉnh Điều lệ công ty, Đề xuất về Mua lại và hủy bỏ các cổ phiếu hạn chế đã được trao tặng nhưng không được chuyển nhượng theo Chế độ khuyến khích bằng cổ phiếu hạn chế năm 2016, v.v. Vào năm 2019, Công ty đã tổ chức tổng cộng năm cuộc họp Hội đồng quản trị, qua đó xem xét và phê duyệt 36 đề xuất. Tham khảo thông tin chi tiết trong mục “Quản trị công ty” trong Báo cáo thường niên năm 2019.

THÔNG TIN KHÁC VỀ CÔNG TY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top