Thông báo về quyền riêng tư

Ngày cập nhật: 2020.04.15

 

Dịch vụ hội thảo qua web này do Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. cung cấp. (“Hikvision”) với văn phòng đã đăng ký tại Số 555 đường Thiên Mạch, Quận Tân Giang, Hàng Châu, Trung Quốc và Zoom.

 

Bằng việc nhấp vào “tham gia”, sử dụng dịch vụ hội thảo qua web hoặc hành động khác được luật pháp hiện hành cho phép, bạn được cho là đã đọc, xác nhận và chấp nhận tất cả các điều khoản được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này, bao gồm mọi thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện vào từng thời điểm.

 

Khi tham gia một hội thảo qua web, bạn cần cung cấp tên và email cho Hikvision. Hikvision thu thập các dữ liệu này để xác định danh tính của bạn và chuyển ngay đến cho Zoom sau đó. Hikvision sẽ ẩn danh dữ liệu của bạn trước khi chuyển đến cho Zoom. Zoom sẽ xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp dịch vụ hội thảo qua web cho bạn. Để biết chi tiết về những loại dữ liệu mà Zoom thu thập và cách thức Zoom xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư của Zoom.

 

Hikvision không chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp chuyển đến cho Zoom. Tuy nhiên, nhân viên của Hikvision có thể sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn để duy trì trang web hội thảo qua web, cùng với Zoom, hoặc để cung cấp cho bạn các dịch vụ theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ chỉ cho phép nhân viên của mình truy cập dữ liệu của bạn trên cơ sở cần biết.

 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về Thông báo về quyền riêng tư hoặc bất cứ quan ngại nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin trên legal@hikvision.com, hoặc bạn cũng có thể liên hệ với Zoom.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.