Thỏa thuận giấy phép tài liệu

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 21 tháng 1 năm 2020


QUAN TRỌNG: Thỏa thuận giấy phép tài liệu này (sau đây gọi là “MLA” hoặc “Thỏa thuận”) là thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn (một cá nhân, công ty hoặc bất cứ thực thể nào khác, sau đây gọi là “bạn”) và Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. cùng với các chi nhánh của công ty (sau đây gọi là “Hikvision” hoặc “chúng tôi”). VUI LÒNG ĐỌC KỸ MLA NÀY. Bằng việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng tất cả hoặc một phần Tài liệu được định nghĩa bên dưới, bạn đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với MLA này, vui lòng không tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Tài liệu. Đồng thời, bạn phải ngay lập tức xóa tất cả các bản sao của Tài liệu, nếu có.

1  Định nghĩa
Tài liệu của HIKVISION hoặc Tài liệu nghĩa là (các) tài liệu được HIKVISION cung cấp cho bạn tại địa chỉ www.hikvision.com, có thể bao gồm bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) độc quyền của HIKVISION, tập tin tiêu đề, API, thư viện, công cụ mô phỏng, phần mềm (mã nguồn và mã đối tượng), hoặc mọi thông tin kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật hay tài liệu khác có thể sẽ được HIKVISION cung cấp. 

Quyền sở hữu trí tuệ hoặc Quyền IP nghĩa là bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí quyết, bí mật thương mại, quyền sở hữu sơ đồ mạch tích hợp, bao gồm tất cả các ứng dụng và đăng ký của các tài sản này, cũng như bất cứ quyền được bảo vệ tương tự nào khác tại bất cứ khu vực pháp lý nào.


2  Cấp phép và hạn chế
Theo sự tuân thủ của bạn với các điều khoản của MLA này, Hikvision cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Tài liệu, tuân thủ các điều khoản này cùng các quy tắc hiện hành khác, được tổng hợp trong MLA này. Tất cả giấy phép không được cấp rõ ràng trong MLA này đều sẽ được bảo lưu và không có giấy phép, miễn trừ hay quyền nào khác, được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, được HIKVISION cấp, bằng thình thức ngụ ý, theo nguyên tắc cấm cải chính hoặc khác. Bất cả các điều trên, bạn xác nhận rằng bạn sẽ phải xin cấp giấy phép cụ thể từ Hikvision và/hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Hikvision để sử dụng tất cả hoặc một phần chức năng của Tài liệu, nếu chức năng đó được bảo vệ để tránh sử dụng trái phép.


3  Giới hạn; hạn chế
3.1 Trừ khi được tuyến bố rõ ràng trong MLA này hoặc được phép theo luật pháp hiện hành, bạn đồng ý:
a) Lưu giữ thông báo về bản quyền của Hikvision về tất cả các bản sao đầy đủ hoặc một phần; và
b) Không sao chép Tài liệu trừ trường hợp việc sao chép đó xảy ra vô tình để sử dụng thông thường, hoặc trường hợp cần thiết để đáp ứng mục đích sao lưu hoặc đảm bảo an ninh vận hành;
c) Không bán, cho thuê, thuê, cấp giấy phép cho người khác, vay hoặc phân phối tất cả hoặc một phần Tài liệu.
d) Không thay đổi hoặc chỉnh sửa toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của Tài liệu, hoặc cho phép Tài liệu hay bất cứ phần nào của Tài liệu được kết hợp với, hoặc sau này được đưa vào, bất cứ sản phẩm hay chương trình nào khác, trừ khi được Hikvision cho phép rõ ràng.
e) Không tháo, phân giải, đảo ngược thiết kế hoặc tạo sản phẩm phái sinh dựa vào toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của Tài liệu, hoặc tìm cách thực hiện bất cứ hoạt động nào như vậy, trừ khi và chỉ ở phạm vi hoạt động đó được Hikvision hoặc luật pháp hiện hành cho phép rõ ràng, bất kể giới hạn này;
f) Không cung cấp toàn bộ hoặc một phần (bao gồm mã đối tượng và mã nguồn) Tài liệu bằng cách này hay cách khác dưới bất cứ hình thức nào cho bất cứ cá nhân nào mà không có văn bản chấp thuận trước của chúng tôi.

3.2 Bạn xác nhận rằng bạn không có quyền:
a) Sử dụng Tài liệu bằng bất cứ hình thức bất hợp pháp nào, cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào, hoặc bằng hình thức không phù hợp với MLA này, hoặc hành động gian lận hay gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tấn công hoặc cài mã độc hại, bao gồm virus, hoặc dữ liệu gây hại, xóa bất cứ bản quyền, thương hiệu hay thông báo hay ghi chú về quyền sở hữu nào khác hoặc bất cứ phần nào trong Tài liệu của HIKVISION (bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu, nếu có, được bao gồm dưới dạng một phần trong Tài liệu của HIKVISION), cũng như sao chép và đưa bản quyền hay bất cứ thông báo và ghi chú về quyền sở hữu nào khác như vậy vào bất cứ hay tất cả các bản sao của bất cứ phần nào trong Tài liệu được cung cấp theo MLA này;
b) Vi phạm Quyền IP của Hikvision hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Tài liệu;
c) Chuyển giao bất cứ tài liệu nào mang tính phỉ báng, công kích hoặc hình thức nào khác gây khó chịu liên quan đến việc bạn sử dụng Tài liệu;
d) Sử dụng Tài liệu này theo cách có thể gây thiệt hại, ngăn chặn, gây áp lực, làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến hệ thống hoặc an ninh của Hikvision, hoặc gây cản trở cho những người dùng khác; hoặc
e) Sử dụng Tài liệu cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào khác.


4  Tài sản trí tuệ
Trừ khi được cấp phép rõ ràng cho bạn theo MLA này, Hikvision có toàn quyền và lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong và liên quan đến Tài liệu của Hikvision.


5  Đảm bảo có giới hạn
5.1 Hikvision đảm bảo rằng Tài liệu sẽ, khi được sử dụng đúng cách và trong một môi trường vận hành, theo đúng mục đích của Tài liệu, có hiệu lực về căn bản như các chức năng được mô tả. Hikvision sẽ làm hết sức có thể trong phạm vi hợp lý để khắc phục khuyết điểm hoặc lỗi, nếu có bất cứ khuyết điểm hay lỗi nào được người dùng báo cáo.
5.2 Tài liệu có thể bao gồm phần mềm nguồn mở và/hoặc các thành phần khác do bên thứ ba cung cấp. Do đó, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều khoản cấp phép liên quan hiện đang được áp dụng cho phần mềm được đề cập, đồng thời Hikvision không có nghĩa vụ đảm bảo.
5.3 Bạn xác nhận rằng Tài liệu không được phát triển để đáp ứng yêu cầu cá nhân của bạn và rằng do đó bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các tiện ích và chức năng của Tài liệu đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.
5.4 Bảo đảm này không có hiệu lực nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong MLA này. Tài liệu không được bảo đảm phù hợp với tất cả môi trường. Hikvision không chịu trách nhiệm với lỗi gây ra do sử dụng chung với bất cứ sản phẩm nào khác không phải chúng tôi cung cấp hoặc do cách kết hợp mà HIKVISION không thể dự đoán trước một cách hợp lý.


6  Giới hạn trách nhiệm pháp lý
6.1 Ở PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “VỚI MỌI HÌNH THỨC LỖI”. HIKVISION KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHẢ NĂNG BÁN, CHẤT LƯỢNG Ở MỨC THỎA ĐÁNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ RỦI RO KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HIKVISION SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, VÔ TÌNH HAY GIÁN TIẾP NÀO, BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI VÌ THUA LỖI LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HAY MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN HỆ THỐNG, HOẶC MẤT TÀI LIỆU, DÙ LÀ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SAI LẦM (BAO GỒM SƠ SÓT), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ SẢN PHẨM, HOẶC KHÁC, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, NGAY CẢ KHI HIKVISION ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT ĐÓ.
6.2 YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
6.3 BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA CÓ TRONG HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP QUA TÀI LIỆU. HIKVISION KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO VỀ DỊCH VỤ VÀ VIỆC LIÊN HỆ VỚI BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ AN TOÀN, TUÂN THỦ BẢN QUYỀN, TÍNH HỢP PHÁP, HIỆU LỰC HOẶC PHÉP TẮC. DO ĐÓ, HIKVISION KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC VẤN ĐỀ BÊN TRÊN, NHƯNG SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KỊP THỜI KHI CẦN THIẾT.
6.4 BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG TÀI LIỆU TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, CŨNG NHƯ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TUÂN THỦ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH. ĐẶC BIỆT, BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TÀI LIỆU THEO HÌNH THỨC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở QUYỀN CÔNG BỐ, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ KHÁC. BẠN SẼ KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH BỊ CẤM NÀO, BAO GỒM VIỆC PHÁT TRIỂN HOẶC SẢN XUẤT VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT, PHÁT TRIỂN HOẶC SẢN XUẤT VŨ KHÍ HÓA HỌC HOẶC SINH HỌC, BẤT CỨ HOẠT ĐỘNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU GÂY NỔ HẠT NHÂN HOẶC HẠT NHÂN KHÔNG AN TOÀN NÀO, HOẶC ĐỂ HỖ TRỢ HÀNH ĐỘNG LẠM DỤNG NHÂN QUYỀN.
6.5 Ở PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, HIKVISION SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TÍCH LŨY TỔNG THỂ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU, DÙ LÀ DỰA VÀO ĐẢM BẢO, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM HAY BẤT CỨ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, VƯỢT MỨC PHÍ THỰC THẾ DO BẠN THANH TOÁN CHO HIKVISION ĐỂ SỬ DỤNG TÀI LIỆU. HẠN CHẾ NÀY MANG TÍNH TÍCH LŨY VÀ SẼ KHÔNG TĂNG LÊN DO CÓ NHIỀU HƠN MỘT SỰ CỐ HAY KHIẾU NẠI. HIKVISION TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BÊN CẤP QUYỀN VÀ NHÀ CUNG CẤP THUỘC BẤT CỨ LOẠI HÌNH NÀO CỦA HIKVISION.


7  Kiểm soát xuất khẩu
Bạn phải tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành về việc xuất nhập khẩu, chế tài kinh tế, cũng như hạn chế về việc sử dụng và điểm đến vốn được áp dụng cho Tài liệu. Khi không có sự phê duyệt hoặc cho phép trước của cơ quan có thẩm quyền, bạn không được xuất khẩu hoặc xuất khẩu lại Tài liệu, trực tiếp hay gián tiếp, đến bất cứ quốc gia/khu vực nào chịu quy định về hạn chế xuất khẩu. Mục này sẽ vẫn có hiệu lực khi Thỏa thuận chấm dứt.


8  Chấm dứt Thỏa thuận
Hikvision có thể chấm dứt MLA này ngay lập tức nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản hay điều kiện nào trong MLA này. Khi chấm dứt MLA, i) tất cả các quyền được cấp cho bạn theo MLA này sẽ vô hiệu ngay lập tức; ii) bạn sẽ ngay lập tức ngừng tất cả các hoạt động được ủy quyền theo MLA này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất cứ phần nào hoặc toàn bộ Tài liệu, đồng thời xóa hoặc hoàn trả cho Hikvision tất cả Tài liệu cùng mọi bản sao của Tài liệu và các tài liệu liên quan, cũng như xác nhận với Hikvision rằng bạn đã làm như vậy, bằng chi phí riêng của bạn. Mục này và mọi điều khoản tài liệu khác của MLA sẽ vẫn có hiệu lực khi Thỏa thuận chấm dứt.


9  Thông báo
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bằng văn bản, hoặc nếu có bất cứ điều kiện nào trong MLA này yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi bằng văn bản, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ support@hikvision.com. Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận email nói trên bằng cách liên hệ với bạn qua email.


10  Nội dung khác
10.1 Nếu bất cứ phần nào hoặc điều khoản nào trong MLA này không thể thực thi hoặc có mâu thuẫn với luật pháp của bất cứ khu vực pháp lý nào, hiệu lực của các phần hoặc điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng do tình trạng bất khả thi đó.
10.2 Việc từ chối bất cứ hành vi vi phạm bất cứ điều khoản nào trong MLA này sẽ không được coi là tiếp tục từ chối các hành vi vi phạm khác đối với điều khoản đó hoặc các điều khoản khác trong MLA này. Hikvision có quyền thay đổi MLA này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Tài liệu hoặc đăng phiên bản mới trên www.hikvision.com. Việc tiếp tục sử dụng Tài liệu sau khi phiên bản mới được phát hành sẽ đồng nghĩa với việc bạn xác nhận và đồng ý ràng buộc với các điều khoản đã sửa đổi.
10.3 MLA này cấu thành thỏa thuận toàn bộ và thỏa thuận sơ bộ giữa các bên và có hiệu lực hơn tất cả các thỏa thuận và thỏa thuận sơ bộ trước đó về nội dung chính của MLA này dù là bằng văn bản hay bằng miệng, bao gồm bất cứ và tất cả các đơn mua hàng ở phạm vi không nhất quán với thỏa thuận này. Không có việc chỉnh sửa hay từ chối bất cứ điều khoản nào của MLA sẽ có hiệu lực, trừ khi được viết bằng văn bản và có chữ ký của các đại diện được ủy quyền của bên được yêu cầu thực thi chỉnh sửa hay từ chối đó.
10.4 MLA này được quy định và được diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bất cứ và tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến MLA này sẽ được giải quyết bằng hình thức trọng tài, đồng thời sẽ được gửi riêng đến Ủy ban trọng tài kinh tế và thương mại quốc tế Trung Quốc (“CIETAC”) tại Bắc Kinh theo quy tắc trọng tài của CIETAC vốn có hiệu lực tại thời điểm gửi hồ sơ phân xử.
 

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.