Điều khoản sử dụng chung


Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 8 năm 2018

 

Các điều khoản sử dụng chung này (Điều khoản sử dụng) bao gồm các điều khoản quy định về việc bạn sử dụng Nội dung của HIKVISION (được định nghĩa bên dưới) do Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd cùng các chi nhánh của công ty ("HIKVISION", “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cung cấp tại www.hikvision.com.


Các Điều khoản sử dụng chung này áp dụng cho tất cả Nội dung của HIKVISION do HIKVISION cung cấp, nhưng các điều khoản sử dụng cụ thể khác có thể sẽ được áp dụng cho một số Nội dung (“Điều khoản bổ sung”). Chúng tôi gọi chung cả các Điều khoản sử dụng chung này và mọi Điều khoản bổ sung là “Điều khoản sử dụng”. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Bằng việc tải xuống và/hoặc sử dụng Nội dung của HIKVISION được cung cấp qua trang web này, bạn đồng ý ràng buộc về mặt pháp lý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không thể tải xuống hoặc sử dụng bất cứ Nội dung của HIKVISION nào.


    
1    Các điều khoản này có thể sẽ thay đổi
HIKVISION có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này theo toàn quyền quyết định của mình, miễn là một số điều khoản trong Điều khoản sử dụng này cho thấy là không đầy đủ hoặc đã cũ, đồng thời miễn là những sửa đổi này hợp lý đối với bạn, có cân nhắc đến lợi ích của bạn. 
Do đó, mọi sửa đổi sẽ được kết hợp vào Điều khoản sử dụng bằng hình thức thông tin tham khảo, cũng như có hiệu lực khi Điều khoản sử dụng đã sửa đổi được đăng lên trang web hoặc được cung cấp cho bạn bằng hình thức khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nội dung của HIKVISION sau thông báo này đồng nghĩa với việc bạn xác nhận và đồng ý ràng buộc với các Điều khoản sử dụng đã sửa đổi này. 


2   Nội dung của HIKVISION
2.1 Nội dung của HIKVISION

Bạn sẽ được cung cấp các loại nội dung khác nhau thuộc sở hữu độc quyền của HIKVISION, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK), tập tin tiêu đề, API, thư viện, công cụ mô phỏng, phần mềm (mã nguồn và mã đối tượng), cũng như mọi thông tin kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật hay tài liệu khác của HIKVISION, khi thích hợp (“Nội dung của HIKVISION”). Theo mục đích của Điều khoản sử dụng này, mọi thông tin sửa lỗi, cập nhật, nâng cấp, điều chỉnh, cải thiện, bổ sung, chỉnh sửa, bản phát hành mới và các phiên bản mới của nội dung như vậy sẽ được xem là Nội dung của HIKVISION.
2.2 Quyền hạn chế đối với Nội dung của HIKVISION
A.   HIKVISION có toàn quyền sở hữu đối với Nội dung của HIKVISION Theo đó, HIKVISION cấp cho bạn quyền có hạn chế, không độc quyền, có thể thu hồi, không thể cấp lại cho người khác và không thể chuyển nhượng để sử dụng, đánh giá, kiểm tra Nội dung của HIKVISION, cũng như chỉ để phát triển nội dung phù hợp với sản phẩm của HIKVISION và/hoặc sử dụng sản phẩm của HIKVISION. 
B.  Bạn sẽ không được thuê, cho thuê, cho mượn, đăng tải hoặc lưu trữ trên bất cứ trang web hay máy chủ nào, bán, phân phối lại hoặc cấp phép cho người khác sử dụng Nội dung của HIKVISION, toàn bộ hoặc một phần, hoặc để người khác thực hiện các hoạt động như vậy. Bạn không được sử dụng nội dung của HIKVISION cho bất cứ mục đích nào không được cho phép rõ ràng trong Mục 2.2.
C.  Bạn không được cài đặt, sử dụng hay sử dụng Nội dung của HIKVISION cho bất cứ sản phẩm nào khác trên hoặc liên quan đến các thiết bị khác không phải sản phẩm của HIKVISION, hoặc để người khác thực hiện các hoạt động như vậy. Đồng thời, bạn không được và đồng ý không, hoặc hỗ trợ người khác, sao chép (trừ khi được cho phép rõ ràng theo các Điều khoản sử dụng này), giải mã, thiết kế đối chiếu, tháo, tìm cách lấy mã nguồn từ Nội dung của HIKVISION, chỉnh sửa, giải mã hay tạo sản phẩm phái sinh từ đó hoặc bất cứ phần nào trong Nội dung của HIKVISION, trừ khi và chỉ ở phạm vi bất cứ hạn chế nào được đề cập trước đó bị cấm theo luật pháp hiện hành hoặc ở phạm vi có thể được cho phép theo các điều khoản cấp quyền quy định về việc sử dụng các thành phần nguồn mở hoặc mã mẫu có trong Nội dung của HIKVISION. 
D.  Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản cấp quyền Phần mềm nguồn mở hiện hành nếu có bất cứ Phần mềm nguồn mở nào được bao gồm trong sản phẩm của riêng bạn, đồng thời sẽ không sử dụng bất cứ Phần mềm nguồn mở nào theo hình thức khiến cho các phần không mở trong Nội dung của HIKVISION và/hoặc sản phẩm của HIKVISION phải tuân thủ các điều khoản cấp quyền hoặc nghĩa vụ về bất cứ Phần mềm nguồn mở nào.
2.3 Những thay đổi về Nội dung của HIKVISION
HIKVISION có quyền, nhưng không có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn, thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chức năng ra khỏi Nội dung của HIKVISION vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của mình, có thông báo trước bằng cách đăng trên trang web (thông tin cập nhật, nâng cấp và các biến thể của Nội dung của HIKVISION). 


3    Công khai
Trừ khi được cho phép rõ ràng hoặc theo yêu cầu của Điều khoản sử dụng hoặc khác, bạn không được sử dụng tên, logo của HIKVISION hay bất cứ thương hiệu hoặc thành phần thương hiệu nào khác của HIKVISION.


4   Tính bí mật
Bạn sẽ xem Nội dung của HIKVISION là thông tin bí mật và chỉ sử dụng cũng như tiết lộ theo Điều khoản sử dụng và bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có quyền làm như vậy theo đó. Tuy nhiên, Nội dung của HIKVISION không được xem là thông tin bí mật nếu Nội dung đó: (a) là thông tin công khai hoặc được công khai sau đó; (b) được cung cấp hợp pháp cho bạn trước khi nhận được từ bạn; (c) bạn nhận được từ một bên thứ 3 mà không biết về hành vi vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào của bạn; hoặc (d) được bạn phát triển độc lập mà không tham khảo Nội dung của HIKVISION. 


5   Hành vi của người dùng
Bạn có trách nhiệm đối với hành vi và thông tin giao tiếp của mình với những người khác trong khi sử dụng Nội dung của HIKIVISON. Bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau đây khi sử dụng Nội dung của HIKIVISON.
A.    Bạn phải sử dụng Nội dung của HIKIVISON tuân thủ với, và chỉ khi được cho phép theo, luật pháp hiện hành. Bạn không được sử dụng Nội dung của HIKIVISON để vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, hoặc để thực hiện hoạt động phi pháp.
B.    Bạn không được sử dụng hoặc truy cập Nội dung của HIKIVISON cho mục đích quảng bá sản phẩm hay dịch vụ hay cho bất cứ mục đích nào khác vốn có thể gây xung đột với hoạt động kinh doanh và lợi ích của HIKIVISON.
C.    Bạn không được sử dụng sai mục đích Nội dung của HIKIVISON bằng cách gây cản trở hoạt động thông thường của Nội dung, hoặc tìm cách sử dụng Nội dung bằng một phương thức khác qua giao diện và hướng dẫn mà HIKIVISON cung cấp.
D.    Bạn không được truyền bất cứ loại virus, phần mềm độc hai hay bất cứ loại phần mềm có hại nào khác, hay liên kết dẫn đến phần mềm như vậy, qua Nội dung của HIKIVISON hoặc trang web.


6   KHÔNG ĐẢM BẢO 
Ở PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, NỘI DUNG CỦA HIKIVISON ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO BẠN, DƯỚI DẠNG “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI KHẢ DỤNG” VỚI MỌI HÌNH THỨC LỖI. ĐỒNG THỜI, HIKIVISON CÙNG CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA HIKIVISON TỪ CHỐI TUYỆT ĐỐI MỌI ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN THUỘC BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO PHÁP LUẬT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHẢ NĂNG BUÔN BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ CHÍNH XÁC, QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG MÀ KHÔNG BỊ GÂY KHÓ DỄ, KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ 3, TÍNH KHẢ DỤNG, BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HAY TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI. 
LUẬT VỀ VIỆC GIÁM SÁT, BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ SẼ KHÁC NHAU TÙY VÀO KHU VỰC PHÁP LÝ VÀ CÓ THỂ SẼ ÁP DỤNG CÁC TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA HIKIVISON. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN (KHÔNG PHẢI HIKVISION) SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO RẰNG BẠN TUÂN THỦ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG VÀ RẰNG HIKVISION SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NỘI DUNG CỦA HIKVISION ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH PHI PHÁP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC: SỬ DỤNG PHI DÂN SỰ; GHI LẠI HOẶC CHIA SẺ VIDEO HAY NỘI DUNG ÂM THANH KHÔNG TUÂN THỦ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH; KHÔNG TUÂN THỦ THÔNG BÁO VÀ LUẬT VỀ ĐỘ TUỔI CHẤP THUẬN; XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ 3; SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐIỀU TRỊ Y TẾ, HOẶC CÁC TÌNH HUỐNG KHÁC MÀ LỖI VỀ NỘI DUNG CỦA HIKIVISON CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VỌNG HAY CHẤN THƯƠNG CÁ NHÂN.


7   GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Ở PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HIKVISION, CÁC GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, CỔ ĐÔNG, CHI NHÁNH, NHÀ THẦU, ĐẠI DIỆN, BÊN CẤP QUYỀN HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA HIKVISION SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ, DẪN CHỨNG, ĐẶC BIỆT HAY VÔ TÌNH NÀO, BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI VÌ THUA LỖI LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU HOẶC NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, HƯ HỎNG MÁY TÍNH, CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ THAY THẾ, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA HIKIVISON, RÒ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ, HOẶC BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY MẤT MÁT NÀO KHÁC XẢY RA DO NỘI DUNG CỦA HIKIVISON HOẶC DO LỖI TRONG NỘI DUNG CỦA HIKIVISON, DÙ LÀ DỰA VÀO BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM HAY BẤT CỨ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, CŨNG NHƯ DÙ HIKVISION BIẾT HAY LẼ RA NÊN BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG.  
Ở PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, HIKVISION SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA HIKIVISON, DÙ LÀ DỰA VÀO BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM HAY BẤT CỨ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO. HIKVISION TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BÊN CẤP QUYỀN VÀ NHÀ CUNG CẤP THUỘC BẤT CỨ LOẠI HÌNH NÀO CỦA HIKVISION. 


8    Bồi thường
Bạn sẽ bồi thường và đảm bảo HIKVISION cũng như các chi nhánh, viên chức, đại diện và nhân viên của HIKVISION không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí nào (bao gồm chi phí giải quyết và lệ phí luật sư hợp lý) phát sinh từ khiếu nại của bên thứ 3 về hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Nội dung của HIKIVISON hay hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng, mà các trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí đó là do bạn gây ra.


9   Tuân thủ thương mại
Bạn sẽ tuân thủ tất cả các chế tài, luật và quy định về chống tẩy chay, xuất khẩu và xuất khẩu lại hiện hành, bao gồm các luật và quy định đó áp dụng cho công ty Hoa Kỳ, chẳng hạn như Các quy định của cơ quan đặc trách xuất khẩu, Quy định quốc tế về buôn bán vũ khí, cũng như các chương trình chế tài kinh tế do Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài thi hành. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn và các tổ chức tài chính của bạn, hay bất cứ bên nào sở hữu hoặc kiểm soát bạn hay các tổ chức tài chính của bạn, không bị chế tài hay bị liệt kê vào bất cứ danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế nào dưới bất cứ hình thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các danh sách do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Hoa Kỳ (ví dụ: Danh sách công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt và Danh sách kẻ buôn lậu nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, cũng như Danh sách thực thể của Bộ Thương mại Hoa Kỳ), Liên minh Châu Âu hoặc các Quốc gia thành viên, hoặc cơ quan chính phủ hiện hành khác lưu giữ. 


10   Luật quy định và giải quyết tranh chấp 
Luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ quy định các Điều khoản sử dụng này. Mọi tranh chấp, tranh cãi hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng, hay hành vi vi phạm, chất dứt hoặc hết hiệu lực Điều khoản sử dụng, sẽ được giải quyết cuối cùng bởi Ủy ban trọng tài kinh tế và thương mại quốc tế Trung Quốc (“CIETAC”) tại Bắc Kinh theo quy tắc của CIETAC. Tòa án trọng tài gồm có 3 trọng tài. Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh, trừ khi các Bên thỏa thuận khác.


11    Nội dung khác
11.1 Thỏa thuận hoàn toàn; khước từ; mức độ nghiêm trọng
Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận sơ bộ và độc quyền giữa bạn và HIKVISION về việc sử dụng Dịch vụ. Đồng thời, các điều khoản này có hiệu lực hơn và thay thế cho bất cứ và tất cả các thoả thuận sơ bộ hay đồng ý bằng miệng hoặc bằng văn bản nào trước đó giữa HIKVISION và bạn về Dịch vụ. Việc HIKVISION không thực thi bất cứ quyền hay điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự khước từ quyền hay điều khoản đó hoặc bất cứ quyền hay điều khoản nào khác trong Điều khoản sử dụng này. Nếu tòa án hoặc pháp đình phát hiện ra rằng có một hoặc nhiều quyền hay điểu khoản được đề ra trước đó trong Điều khoản sử dụng này là không hợp lệ, bạn đồng ý rằng nội dung còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ và rằng điều khoản không hợp lệ sẽ có thể thi hành ở phạm vi đầy đủ theo luật pháp.
11.2 Chuyển nhượng
Bạn không được chuyển nhượng hay chuyển giao Điều khoản sử dụng này và bất cứ quyền hay nghĩa vụ liên quan nào, được pháp luật thừa nhận, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HIKVISION. Mọi nỗ lực của bạn nhằm chuyển nhượng hay chuyển giao Điều khoản sử dụng này mà không có sự đồng ý như vậy sẽ không có hiệu lực. HIKVISION có quyền chuyển nhượng hay chuyển giao Điều khoản sử dụng này mà không bị hạn chế và vẫn có hiệu lực đầy đủ.


12   Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua email tại địa chỉ support@hikvision.com
 
Bản quyền © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.