Licenční smlouva k materiálům

 

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020


DŮLEŽITÉ: Tato licenční smlouva k materiálům (dále jen „smlouva MLA“ nebo „smlouva“) je písemná smlouva uzavřená mezi vámi (jednotlivcem, společností nebo jakýmkoli jiným subjektem, dále jen „vy“) a společností Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. společně se všemi jejími dceřinými společnostmi (dále jen „Hikvision“ nebo „my“). PŘEČTĚTE SI TUTO SMLOUVU MLA POZORNĚ. Stažením, instalací nebo použitím všech materiálů, jak jsou definovány níže, nebo jejich libovolné části přijímáte všechny tyto podmínky. Pokud s touto smlouvou MLA nesouhlasíte, materiály nestahujte, neinstalujte ani nepoužívejte a okamžitě odstraňte všechny jejich kopie.

1  Definice
Materiály společnosti HIKVISION nebo pouze materiály se rozumí materiály poskytované společností HIKVISION na adrese www.hikvision.com, které mohou zahrnovat proprietární sady na vývoj softwaru (SDKs) společnosti HIKVISION, hlavičkové soubory, API, knihovny, simulátory, software (zdrojový kód i objektový kód) a technické nebo jiné specifikace nebo dokumentaci poskytované společností HIKVISION. 

Právy k duševnímu vlastnictví se rozumí autorská práva, ochranné známky, patenty, know-how, obchodní tajemství, topografie polovodičových výrobků, včetně všech žádostí o ně a jejich registrací, a všechna další podobná práva chráněná v jakékoli jurisdikci.


2  Udělení a omezení licence
V souladu s podmínkami této smlouvy MLA vám společnost Hikvision uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou, omezenou licenci k používání materiálů, a to za podmínek a v souladu s ostatními pravidly, která jsou uvedena v této smlouvě MLA. Všechny licence, které nejsou výslovně uděleny v této smlouvě MLA, jsou vyhrazeny a společnost HIKVISION neuděluje žádné jiné licence, imunitu nebo práva, a to výslovná ani předpokládaná, implicitně, na základě zákonné překážky ani z jiného důvodu. Bez ohledu na výše uvedené berete na vědomí, že pokud je funkce chráněna před neoprávněným přístupem, budete si muset od společnosti Hikvision a/nebo jejího autorizovaného distributora opatřit konkrétní licenci na používání všech funkcí materiálů nebo některých z nich.


3  Limitace, omezení
3.1 S výjimkou případů, kdy je tak výslovně uvedeno v této smlouvě MLA, nebo kdy je to povoleno podle platných právních předpisů, se zavazujete, že:
a) ponecháte oznámení o autorském právu společnosti Hikvision na všech úplných i částečných kopiích; a
b) nebudete materiály duplikovat ani kopírovat, pokud takové kopírování není nedílnou součástí běžného používání nebo pokud to není nezbytné pro účely zálohování nebo provozní bezpečnosti;
c) nebudete prodávat, půjčovat, pronajímat, udělovat sublicence, nabízet k výpůjčce ani distribuovat všechny materiály nebo jejich část;
d) nebudete provádět změny ani úpravy materiálů ani jejich části a nepovolíte, aby byly materiály nebo jejich části spojeny s jinými produkty nebo programy nebo do nich byly začleněny, pokud společnost Hikvision výslovně nepovolí jinak;
e) nebudete rozkládat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu či vytvářet odvozená díla na základě materiálů nebo jakékoli jejich části, ani se nebudete pokoušet takové činnosti provádět, a to s výjimkou a pouze do té míry, do jaké je tato činnost výslovně povolena společností Hikvision nebo příslušnými zákony bez ohledu na toto omezení;
f) nebudete poskytovat ani jinak zpřístupňovat materiály, a to zcela ani zčásti (včetně objektového a zdrojového kódu), žádné osobě bez našeho předchozího písemného souhlasu.

3.2 Berete na vědomí, že nemáte právo:
a) používat materiály nezákonným způsobem, k jakémukoli protiprávnímu účelu nebo jakýmkoli způsobem, který není v souladu s touto smlouvou MLA, nebo jednat podvodně nebo škodlivě, zejména nemáte právo hackovat nebo vkládat škodlivý kód, včetně virů nebo škodlivých dat, odstranit jakékoli autorské právo, ochrannou známku nebo jiná vlastnická práva, upozornění nebo vysvětlivky v materiálech společnosti HIKVISION nebo jakémkoli jejich prvku (zejména v případné dokumentaci, která je součástí materiálů společnosti HIKVISION), reprodukovat a uvádět takové autorské právo a jiná oznámení a vysvětlivky ohledně proprietárních práv v jakýchkoli kopiích jakýchkoli prvků materiálů vyhotovených podle této smlouvy MLA;
b) porušovat v souvislosti s vaším používáním materiálů práva k duševnímu vlastnictví společnosti Hikvision nebo jakékoli třetí strany;
c) přenášet v souvislosti s vaším používáním materiálů jakékoli materiály, které jsou hanlivé, urážlivé nebo jinak problematické;
d) používat materiály způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit, omezit nebo ohrozit systém nebo bezpečnost společnosti Hikvision, nebo zasahovat do jeho používání ostatními uživateli;
e) používat materiály k jakýmkoli nezákonným účelům.


4 Duševní vlastnictví
S výjimkou případů, kdy vám k tomu byla udělena licence na základě této smlouvy MLA, si společnost Hikvision výslovně vyhrazuje veškerá práva, zejména všechna práva duševního vlastnictví k materiálům společnosti Hikvision.


5 Omezená záruka
5.1 Společnost Hikvision zaručuje, že při správném používání a v provozním prostředí, pro které byly navrženy, budou materiály fungovat v podstatné míře v souladu s popsanými funkcemi. Společnost Hikvision vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby v případě závady nebo poruchy nahlášené uživateli závadu nebo poruchu opravila.
5.2 Materiály mohou obsahovat software s otevřeným zdrojovým kódem a/nebo jiné materiály poskytnuté třetí stranou, proto máte povinnost dodržovat všechny související licenční podmínky vztahující se na uvedený software a společnost Hikvision nemá žádnou záruční povinnost.
5.3 Berete na vědomí, že materiály nebyly vyvinuty k tomu, aby splňovaly vaše individuální požadavky, a proto je vaší povinností se ujistit, že zařízení a funkce materiálů splňují vaše osobní požadavky.
5.4 Záruka se nevztahuje na případy, kdy porušíte některé podmínky této smlouvy MLA. Není zaručeno, že materiály budou kompatibilní se všemi prostředími. Společnost Hikvision nenese odpovědnost za poruchu způsobenou spojením s jinými produkty, které nejsou součástí materiálů, nebo kombinacemi, které společnost Hikvision nemohla rozumně předvídat.


6 Omezení odpovědnosti
6.1 V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JSOU MATERIÁLY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „SE VŠEMI NEDOSTATKY A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKU PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MATERIÁLY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZEJMÉNA ZA NÁHRADU ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO ZTRÁTU DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTU DOKUMENTACE, AŤ UŽ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO Z JINÉHO DŮVODU, V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM MATERIÁLŮ, I POKUD BYLA SPOLEČNOST HIKVISION NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD ČI ZTRÁT UPOZORNĚNA.
6.2 BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET ZE SVÉ POVAHY PŘINÁŠÍ SOUVISEJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, A SPOLEČNOST HIKVISION NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ABNORMÁLNÍ PROVOZ, NARUŠENÍ SOUKROMÍ ANI JINÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ KYBERNETICKÝM ÚTOKEM, ÚTOKEM HACKERŮ, NAPADENÍM VIREM NEBO V SOUVISLOSTI S JINÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY INTERNETU; V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŠAK SPOLEČNOST HIKVISION POSKYTNE RYCHLOU TECHNICKOU PODPORU.
6.3 MÁTE K DISPOZICI PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A OBSAHU TŘETÍCH STRAN, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V MATERIÁLECH NEBO JSOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO MATERIÁLŮ PŘÍSTUPNÉ. SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ZA TAKOVÉ SLUŽBY A OBSAH TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ BEZPEČNOSTI, RESPEKTOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, ZÁKONNOSTI, PLATNOSTI ČI SLUŠNOSTI. PROTO SPOLEČNOST HIKVISION NEODPOVÍDÁ ZA VÝŠE UVEDENÉ PROBLÉMY, ALE V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.
6.4 SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MATERIÁLY BUDETE POUŽÍVAT V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ZEJMÉNA ODPOVÍDÁTE ZA POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, ZEJMÉNA PRÁVA NA OCHRANU OSOBNOSTI V PUBLIKOVANÝCH MATERIÁLECH, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO OCHRANY ÚDAJŮ ANI JINÁ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. MATERIÁLY NESMÍTE POUŽÍVAT PRO ŽÁDNÉ ZAKÁZANÉ KONEČNÉ ÚČELY, VČETNĚ VÝVOJE NEBO VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH NEBO BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ, JAKÉKOLI ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI JADERNOU VÝBUŠNINOU NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM NEBO NA PODPORU PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.
6.5 V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HIKVISION VYPLÝVAJÍCÍ Z MATERIÁLŮ NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VÝŠI POPLATKŮ, KTERÉ JSTE SPOLEČNOSTI HIKVISION ZA MATERIÁLY SKUTEČNĚ ZAPLATILI. TOTO OMEZENÍ JE KUMULATIVNÍ A NEBUDE NAVÝŠENO V PŘÍPADĚ EXISTENCE VÍCE NEŽ JEDNOHO INCIDENTU ČI NÁROKU. SPOLEČNOST HIKVISION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ POSKYTOVATELE LICENCE A DODAVATELE.


7 Kontrola vývozu
Musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se dovozu a vývozu, hospodářské sankce a omezení týkající se použití a místa určení, která se na materiály vztahují. Bez předchozího souhlasu nebo povolení příslušného orgánu nesmíte materiály přímo ani nepřímo vyvážet ani zpětně vyvážet do zemí či oblastí, na které se vztahují vývozní omezení. Tento článek bude platit i po ukončení této smlouvy.


8 Ukončení
Pokud porušíte některou podmínku této smlouvy MLA, může společnost Hikvision tuto smlouvu MLA vypovědět s okamžitou platností. Po ukončení této smlouvy MLA i) okamžitě zaniknou veškerá práva, která vám byla na základě této smlouvy MLA udělena; ii) budete povinni okamžitě ukončit veškerou činnost povolenou v rámci této smlouvy MLA, zejména používání všech materiálů, a odstranit nebo vrátit společnosti Hikvision všechny materiály, všechny jejich kopie a související materiály, a potvrdit společnosti Hikvision, že jste tak učinili, a to na vlastní náklady. Tento článek a případná další podstatná ustanovení této smlouvy MLA přetrvají i po ukončení této smlouvy MLA.


9  Oznamování
Pokud nás chcete kontaktovat písemně nebo pokud některé ustanovení této smlouvy MLA vyžaduje písemné oznámení, pošlete nám e-mail na adresu support@hikvision.com. Přijetí e-mailu vám potvrdíme e-mailem.


10 Ostatní ustanovení
10.1 Pokud bude jakákoli část nebo ustanovení této smlouvy MLA označeno za nevymahatelné nebo v rozporu s právem jakékoli jurisdikce, nebude to mít vliv na platnost zbývajících částí nebo ustanovení.
10.2 Prominutí porušení ustanovení této smlouvy MLA nelze považovat za trvalé promíjení jiných porušení toho samého nebo jiných ustanovení této smlouvy MLA. Společnost Hikvision si vyhrazuje právo provádět v průběhu času změny této smlouvy MLA a my vás o tom budeme informovat prostřednictvím oznámení v materiálech nebo zveřejněním nového znění na adrese www.hikvision.com. Pokud budete materiály používat i po zveřejnění nového znění, bude to představovat vaše potvrzení a souhlas s tím, abyste byli vázáni těmito pozměněnými podmínkami.
10.3 Tato smlouva MLA představuje celou smlouvu a ujednání mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí smlouvy a ujednání týkající se předmětu této smlouvy MLA, ať již písemné nebo ústní, včetně všech objednávek do té míry, do jaké jsou v rozporu s touto smlouvou. Žádná změna nebo nárokované zřeknutí se plnění kteréhokoli ustanovení této smlouvy neplatí, pokud nejsou potvrzeny písemně s podpisem oprávněných zástupců smluvní strany, od níž je příslušná změna nebo zřeknutí se plnění vyžadováno.
10.4 Tato smlouva MLA se řídí a je vykládána v souladu se zákony Číny. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy MLA nebo s ní související budou řešeny arbitráží a budou předloženy výhradně Čínskému výboru pro mezinárodní hospodářskou a obchodní arbitráž („CIETAC“) v Pekingu v souladu s rozhodčím řádem CIETAC platným v době podání žádosti o arbitráž.
 

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.