Společnost se zavázala vyvíjet udržitelný systém správy a řízení společnosti, budovat účinnou strukturu řízení a neustále zlepšovat mechanismus dodržování předpisů s cílem chránit práva a zájmy společnosti, zákazníků, akcionářů a dalších zúčastněných stran.

Během vykazovaného období byla správa a řízení společnosti a zveřejňování informací přísně v souladu s platnými zákony a předpisy, mimo jiné včetně obchodního práva České republiky, zákona o cenných papírech České republiky, obchodního zákoníku Správa společností kótovaných na burze, pravidla kótování na burze cenných papírů Shenzhen Stock Exchange a pokyny Burzy cenných papírů Shenzhen pro standardní provoz kótovaných společností (revize 2020). Neustále jsme posilovali implementaci zásad vnitřní kontroly, zlepšili strukturu správy a řízení společnosti a zvýšili hodnotu společnosti a transparentnost jejího řízení. Nezávislí ředitelé Společnosti plnili své povinnosti svěřené Valnou hromadou. Plnili úkoly pečlivě, nezávisle a svědomitě, plně plnili své povinnosti nezávislých ředitelů a dohlíželi na standardní činnost Společnosti v souladu s koncepcí ochrany zájmů Společnosti a jejích akcionářů, zejména obecných veřejných akcionářů, jako pracovní princip.

Během vykazovaného období se konala jedna valná hromada společnosti. Valná hromada přijala způsob hlasování na místě i online hlasování, aby akcionáři mohli plně uplatnit svá práva. V roce 2019 Valná hromada přezkoumala a schválila 14 návrhů, včetně výroční zprávy za rok 2018 a její shrnutí, návrhu na změnu systému správy oprávnění, návrhu na změnu stanov společnosti, návrhu na odkup a zrušení omezených Akcie, které byly poskytnuty, ale byly odblokovány v rámci pobídkového programu pro omezené akcie v roce 2016 atd. V roce 2019 společnost svolala celkem pět zasedání představenstva, kde bylo přezkoumáno a schváleno 36 návrhů. Podrobnosti viz „Správa a řízení společnosti“ ve výroční zprávě společnosti za rok 2019.

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top