Obecné Podmínky Použití

Poslední aktualizace: 21. června 2023

 

Tyto Obecné Podmínky Použití (dále jen "Podmínky") upravují váš přístup na webové stránky (www.hikvision.com) a jejich podstránky (dále jen "Stránky"), které poskytuje a spravuje společnost Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("HIKVISION", "my", "naše" nebo "nás").

 

Pečlivě si přečtěte tyto Podmínky. Přístupem na stránky potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud některým z těchto Podmínek nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, měli byste Stránky okamžitě opustit.

 

Na některé funkce nebo služby našich Stránek se mohou vztahovat další podmínky nebo požadavky společnosti HIKVISION na určité funkce nebo služby. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito dodatečnými podmínkami a těmito Podmínkami mají pro výše uvedené určité funkce nebo služby přednost dodatečné podmínky.

 

1. Změny Podmínek nebo Stránek

Společnost HIKVISION si vyhrazuje právo dle svého uvážení tyto Podmínky upravit, pokud se některá ustanovení těchto Podmínek ukáží jako neúplná nebo zastaralá a dále za předpokladu, že tyto úpravy jsou pro vás přiměřené s ohledem na vaše zájmy. 


Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku, kdy jsou revidované Podmínky zveřejněny na Stránkách nebo vám jsou jinak zpřístupněny. Pokud s revidovanými podmínkami nesouhlasíte, okamžitě Stránky opusťte.

 

Můžeme také kdykoli bez předchozího upozornění změnit, aktualizovat, přerušit nebo dočasně pozastavit jakoukoli funkci nebo součást Stránek a/nebo jejich obsahu. Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů nemůže společnost HIKVISION přijmout žádnou odpovědnost za nepřetržitou dostupnost Stránek.

 

2. Obsah Stránek

Obsah Stránek zahrnuje mimo jiné texty, obrázky, data, názory, návrhy, webové stránky, uživatelské příručky ke stažení a produktové listy a odkazy nabízené na Stránkách nebo jejich prostřednictvím. Obsah Stránek je poskytován pouze pro vaše pohodlí. Přestože se společnost HIKVISION snažila poskytnout na těchto Stránkách přesné informace, nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Společnost HIKVISION může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah stránek nebo uvedené produkty.

 

3. Obsah Softwaru

Společnost HIKVISION nebo její poskytovatelé licencí vlastní a zachovávají si veškerá práva, včetně všech příslušných práv duševního vlastnictví, k veškerému softwaru dostupnému na Stránkách, a to jak ve zdrojové, tak v binární podobě, vzorovému kódu, související dokumentaci a dalším souvisejícím materiálům (souhrnně označovaným jako "Obsah Softwaru").

 

Pokud jste nezískali příslušnou licenci na základě jiné smlouvy uzavřené mezi vámi a společností HIKVISION, nic v těchto Podmínkách vám neuděluje žádné právo ani licenci na obsah softwaru a nesmíte:

 

•    kopírovat nebo reprodukovat Obsah Softwaru nebo jakoukoli jeho část v jakékoli formě;

•    odstraňovat nebo měnit jakoukoli ochrannou známku, logo, autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení, legendy, symboly nebo štítky v Obsahu Softwaru;

•    používat Obsah Softwaru jakýmkoli způsobem, který by mohl porušovat jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jakékoli jiné duševní vlastnictví nebo vlastnické právo společnosti HIKVISION, jejích poskytovatelů třetích stran nebo jakékoli jiné třetí strany;

•    upravovat, překládat, přizpůsobovat, rozebírat, zpětně analyzovat, dekompilovat, zpětně kompilovat nebo vytvářet kompilace či odvozená díla Obsahu Softwaru nebo jakékoli jeho části (s výjimkou případů, kdy příslušné zákony takové omezení výslovně zakazují); nebo

•    používat Obsah Softwaru k jakémukoli poskytování služeb, sdílení času, dalšímu prodeji nebo podobným účelům.

 

4. Vaše Použití Stránek

Nesmíte používat Obsah Stránek a/nebo Obsah Softwaru k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami, v souvislosti s jakýmikoli nezákonnými účely nebo k nabádání k provádění jakékoli nezákonné činnosti nebo činnosti, která porušuje práva společnosti HIKVISION nebo jakékoli třetí strany.

 

Nesmíte získat neoprávněný přístup k žádné části Stránek, k žádné ze služeb nabízených na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, ani k žádným jiným systémům nebo sítím připojeným k serveru HIKVISION.

 

Nesmíte provádět žádné činnosti, které by nadměrně zatěžovaly Stránky, mimo jiné včetně jejich infrastruktury, systémů a sítí.

 

Nesmíte získávat ani se pokoušet získat jakýkoli Obsah Stránek a/nebo Obsah Softwaru jakýmkoli způsobem, který není záměrně dostupný prostřednictvím Stránek, ani používat jakýkoli ruční nebo automatický proces, zařízení, program, algoritmus nebo metody k přístupu, získávání, kopírování nebo monitorování jakékoli části nebo obsahu Stránek.

 

Nesmíte skenováním ani jinými prostředky testovat zranitelnost Stránek nebo jakýchkoli sítí připojených ke Stránkám, ani porušovat bezpečnostní nebo ověřovací opatření Stránek a služeb nabízených na Stránkách nebo jejich prostřednictvím. Nesmíte zpětně vyhledávat, sledovat ani se pokoušet sledovat jakékoli informace o jiných uživatelích nebo návštěvnících společnosti HIKVISION nebo Stránek, ani využívat nebo odhalovat jakékoli informace nebo služby nabízené na Stránkách nebo jejich prostřednictvím.

 

Nesmíte žádným způsobem narušovat ani se pokoušet narušit řádné fungování Stránek a používání Stránek jinými uživateli, mimo jiné pomocí jakéhokoli zařízení, softwaru nebo programu.

 

Při používání Stránek a jejich Obsahu se zavazujete dodržovat platné zákony a společenskou etiku. Stránky a jejich Obsah nesmíte používat k vytváření, kopírování nebo šíření jakýchkoli informací, které jsou nezákonné, k porušování práv jiných osob nebo k narušování společenského pořádku a podkopávání sociální stability. Stránky a jejich Obsah nesmíte používat k jakékoli činnosti, která ohrožuje kybernetickou bezpečnost a počítačový systém.

 

 

5. Duševní vlastnictví

Všechny ochranné známky a loga zobrazené, zmíněné nebo jinak použité na těchto Stránkách jsou majetkem společnosti HIKVISION nebo jejích případných poskytovatelů licence. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti HIKVISION nebo případně jejích poskytovatelů licence nesmíte žádným způsobem používat žádnou z těchto ochranných známek nebo log.

 

Veškerý obsah Stránek je chráněn autorskými právy společnosti HIKVISION nebo příslušných poskytovatelů licencí, pokud není uvedeno jinak. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti HIKVISION nebo jiných spřízněných stran nesmí být žádný obsah na Stránkách reprodukován, upravován, propagován, distribuován, kopírován, přehráván, rozebírán, zpětně analyzován, dekompilován, propojován nebo přenášen pomocí hypertextových odkazů, vkládán na jiné servery "metodou zrcadlení", ukládán do informačního vyhledávacího systému nebo jinak používán k jakýmkoli jiným účelům jakoukoli osobou jakýmkoli způsobem.

 

6. Ochrana Osobních Údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti HIKVISION se vztahují na uživatele osobních údajů na těchto Stránkách nebo jejich prostřednictvím. Používáním Stránek souhlasíte s tím, že společnost HIKVISION může tyto informace používat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

7. Dostupnost Produktů

Dostupnost produktů a služeb popsaných na Stránkách a popisy těchto produktů a služeb se mohou ve vaší zemi nebo regionu lišit a mohou zahrnovat produkty a služby, které nebyly ve vaší zemi nebo regionu uvedeny na trh. Informace o konkrétních produktech a/nebo službách získáte od místního obchodního zástupce nebo agenta společnosti HIKVISION.

 

8. Odkazy na třetí strany

Ačkoli na Stránkách mohou být pro vaše pohodlí uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran, společnost HIKVISION neodpovídá za obsah těchto stránek. Je možné, že při používání těchto webových stránek budete muset zkontrolovat příslušná pravidla použití a souhlasit s nimi. Odkaz na webové stránky třetí strany navíc neznamená, že společnost HIKVISION podporuje tyto webové stránky nebo produkty či služby, na které se na nich odkazuje.

 

9. DISCLAIMER

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JE VEŠKERÝ OBSAH POSKYTOVANÝ NA STRÁNKÁCH POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK, GARANCÍ NEBO PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST HIKVISION SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VŠECH VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH ZÁRUK, ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

 

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, AKCIONÁŘI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZHOTOVITELÉ, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ A/NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT A/NEBO ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, V SOUVISLOSTI S TĚMITO STRÁNKAMI NEBO POUŽÍVÁNÍM ČI NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA OBSAH ZDE OBSAŽENÝ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. POKUD NENÍ SPOLEČNOSTÍ HIVKISION PÍSEMNĚ DOHODNUTO JINAK V JAKÉKOLI JINÉ SMLOUVĚ, SPOLEČNOST HIKVISION NENESE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ODPOVĚDNOST ZA OBSAH STRÁNEK, A TO BEZ OHLEDU NA DŮVOD ODPOVĚDNOSTI NEBO TEORII DELIKTNÍHO JEDNÁNÍ, NA NÍŽ JE ZALOŽENA.

 

11. Rozhodné právo a řešení sporů 

Souhlasíte s tím, že váš přístup a veškeré související činnosti na Stránkách nebo jejich prostřednictvím se řídí, vykládají a interpretují v souladu se zákony Čínské lidové republiky. Souhlasíte s tím, že veškeré spory mezi stranami vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo s vaším přístupem a všemi souvisejícími činnostmi na Stránkách nebo jejich prostřednictvím budou řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení a budou předloženy výhradně Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitráži ("CIETAC") v Pekingu v souladu s pravidly CIETAC. Předchozí ustanovení týkající se řešení sporů neplatí v některých jurisdikcích, kde může být takové řešení sporů zakázáno. Jste-li například uživatelem se sídlem v Evropské unii, můžete podat žalobu u soudu v zemi svého bydliště.

 

12. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás okamžitě kontaktujte e-mailem na adrese Digital.Global@hikvision.com. 

 

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.