תנאי שימוש כלליים

 

עודכן לאחרונה: January 21, 2020

 

תנאי שימוש כלליים אלה ("תנאים") מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר (www.hikvision.com) ואתרי המשנה שלו (יחד "האתר") המסופקים ומנוהלים על ידי Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ושותפיה ("Hikvision", "אנחנו", "שלנו" או "אנו").

 

אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסה לאתר אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאים אלה. במקרה שאינך מבין או מסכים לאחד מתנאים אלה, עליך לצאת מיד מהאתר.

 

עבור פונקציות או שירותים מסוימים של האתר שלנו, עשויים לחול תנאים או דרישות נוספות של HIKVISION עבור פונקציות או שירותים מסוימים. במקרה של סתירה כלשהי בין תנאים נוספים כאמור לבין תנאים אלה, התנאים הנוספים יגברו עבור הפונקציות או השירותים המסוימים הנ"ל.

 

1 שינויים בתנאים או באתר

HIKVISION שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לשנות תנאים אלה, בתנאי שהוראות מסוימות בתנאים אלה יתבררו כלא שלמות או מיושנות, ובתנאי שהשינויים הללו סבירים עבורך, תוך התחשבות באינטרסים שלך.

 

כל השינויים נכנסים לתוקף עם התנאים המתוקנים שפורסמו באתר או שהועמדו לרשותך בדרך אחרת. אם אינך מסכים לתנאים המעודכנים, אנא צא מיד מהאתר.

 

כמו כן, אנו עשויים לשנות, לשדרג, להפסיק או להשעות זמנית כל תכונה או רכיב של האתר ו/או תוכנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

2 תוכן האתר

תוכן האתר כולל אך לא מוגבל לטקסט, תמונות, נתונים, נקודות מבט, הצעות, דפי אינטרנט, מדריכי משתמש וגיליונות נתונים של מוצר הניתנים להורדה והקישורים המוצעים באתר או באמצעותו. תוכן האתר מסופק לנוחיותך בלבד. למרות ש-HIKVISION ניסתה לספק מידע מדויק באתר, היא אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות או אחריות כלשהי בנוגע לדיוק ושלמות המידע. HIKVISION רשאית לשנות את התכנים הזמינים באתר או את המוצרים המוזכרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

3 תוכן תוכנה

HIKVISION או מעניקי הרישיונות שלה הם בעלי ושומרים על כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני החלות, בכל התוכנות הזמינות באתר, הן בצורת מקור והן בצורת בינארית, קוד לדוגמה, תיעוד משויך וחומרים קשורים אחרים (יחד, "תוכן תוכנה") .

אלא אם כן השגת רישיון רלוונטי באמצעות הסכם אחר שנערך בינך לבין HIKVISION, שום דבר בתנאים אלה אינו מעניק לך כל זכות או רישיון לתוכן תוכנה, ולא תעשה זאת:

• להעתיק או לשכפל את תוכן התוכנה או כל חלק ממנו, בכל צורה שהיא;

 

• להסיר או לשנות כל סימן מסחרי, לוגו, זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות, אגדות, סמלים או תוויות בתוכן התוכנה;

• להשתמש בתוכן התוכנה בכל אופן שעלול להפר כל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של HIKVISION, ספקי הצד השלישי שלה, או כל צד שלישי אחר;

• לשנות, לתרגם, להתאים, לפרק, לבצע דה-קומפילציה לאחור, הידור לאחור, או ליצור קומפילציות או יצירות נגזרות של תוכן התוכנה או כל חלק ממנו (למעט במידה שהחוקים החלים אוסרים במפורש הגבלה כזו); אוֹ

• להשתמש בתוכנה לכל לשכת שירות, שיתוף זמן, מכירה חוזרת או מטרות דומות.

 

 

4  השימוש שלך באתר

לא תשתמש באתר ו/או בתכני האתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאים אלה, בקשר למטרות בלתי חוקיות כלשהן, או כדי לבקש ביצוע של פעילות או פעילויות בלתי חוקיות המפרות את הזכויות של HIKVISION או כל צד שלישי.

 

לא תקבל גישה בלתי מורשית לכל חלק מהאתר, או לכל אחד מהשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, או לכל מערכות או רשתות אחרות המחוברות לשרת HIKVISION כלשהו.

 

לא תנקוט כל פעולה שתגרום לעומס מופרז על האתר, לרבות אך לא רק התשתית, המערכות והרשתות שלו.

 

לא תשיג, או תנסה להשיג, תוכן אתר כלשהו בכל אמצעי שאינו זמין בכוונה דרך האתר או תשתמש בכל תהליך ידני או אוטומטי, מכשיר, תוכנית, אלגוריתם או שיטות כדי לגשת, להשיג, להעתיק או לנטר כל חלק או תוכן האתר.

 

לא תבדוק בסריקה או באמצעים אחרים את הפגיעות של האתר או כל רשתות המחוברות לאתר, ולא תפר את אמצעי האבטחה או האימות של האתר והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו. אין לבצע חיפוש לאחור, להתחקות או לנסות להתחקות אחר מידע כלשהו של משתמשים או מבקרים אחרים של HIKVISION או באתר, או לנצל או לחשוף מידע או שירותים כלשהם המוצעים באתר או באמצעותו.

 

לא תפריע או תנסה להפריע לתפעול התקין של האתר ולשימוש של משתמשים אחרים באתר בכל אמצעי, לרבות אך לא רק שימוש במכשיר, תוכנה או תוכנית כלשהי.

 

בעת השימוש באתר ובתוכן שלו, אתה מסכים לציית לחוקים החלים ולציית לאתיקה חברתית. לא תשתמש באתר ובתוכנו להפקה, קריאה, העתקה או הפצה של כל מידע שאינו חוקי, כדי לפגוע בזכויות של כל אדם אחר, או להפר את הסדר החברתי ולערער את היציבות החברתית. לא תשתמש באתר ובתוכנו כדי לעסוק בכל פעילות המסכנת את אבטחת הסייבר וכל מערכת מחשוב.

 

5   קניין רוחני

כל הסימנים המסחריים וסמלי הלוגו המוצגים, מוזכרים או בשימוש אחר באתר הינם רכוש של HIKVISION או של מעניקי הרישיונות שלה כאמור אם רלוונטי. אינך רשאי להשתמש בכל אחד מהסימנים המסחריים או הלוגואים הללו בשום צורה ללא אישור מפורש מראש ובכתב מ-HIKVISION או מבעלי רישיון כאלה לפי העניין..

 

כל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על ידי HIKVISION או נותני הרישיונות הרלוונטיים, אלא אם צוין אחרת. ללא הסכמה מראש ובכתב של HIKVISION או גורמים קשורים אחרים, אין לשכפל, לשנות, לקדם, להפיץ, לצלם, לנגן, לפרק, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לקשר או לשדר באמצעות היפר-קישורים, לטעון לשרתים אחרים ב" שיטת שיקוף", המאוחסנת במערכת אחזור מידע, או בשימוש אחר לכל מטרה אחרת על ידי כל אדם בכל אמצעי.

 

6   פרטיות

HIKVISION’s Privacy Policy is applicable to the user of personal information on or through the Site. By using the Site, you agree that HIKVISION can use such information in accordance with this Privacy Policy.

 

7  חשבונות משתמש ופרופילים

מדיניות הפרטיות של HIKVISION חלה על המשתמש במידע אישי באתר או באמצעותו. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים כי HIKVISION תוכל להשתמש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

יצירת חשבון. אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) כל פרטי הרישום הנדרשים שאתה שולח הם אמיתיים, מדויקים ומלאים; וכן (ii) תשמור על הדיוק, האבטחה והסודיות של מידע זה ושל הסיסמה שלך; וכן (iii) השימוש שלך בחשבון אינו מפר כל חוק או תקנה החלים. אין לך זכות להעביר את חשבונך לצדדים שלישיים אחרים בכל דרך שהיא. איננו אחראים לכל אובדן או נזק הנובע מאי שמירה על סודיות חשבונך. אתה מסכים להודיע ​​לנו מיד על כל גישה או שימוש בלתי מורשית לחשבון שלך או על כל הפרת אבטחה. אתה עלול לשאת באחריות להפסדים שנגרמו לנו או לכל משתמש אחר של HIKVISION כתוצאה מכך שמישהו אחר משתמש בחשבונך כתוצאה מאי שמירה על אבטחת וסודיות פרטי החשבון שלך.

 

אינך רשאי להשתמש בחשבון של מישהו אחר בכל עת ללא אישור והסכמה מפורשת של בעל החשבון. איננו יכולים ולא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק הנובע מאי עמידה בהתחייבויות אלו.

 

סגירת חשבונך. אתה יכול לסגור את חשבונך בכל עת על ידי שימוש בפונקציונליות "סגירת חשבונך". החשבון נחוץ כדי להשתמש בשירותים מסוימים של HIKVISION. לפני סגירת חשבונך, אנא ודא שלא תשתמש בשירותי HIKVISION כלשהם ועקבת אחר כל ההליכים הנדרשים על ידי שירותי HIKVISION הקשורים. אנא זכור גם שלא תוכל להפעיל מחדש את חשבונך או לאחזר כל אחד מהתוכן או המידע שהוספת בעבר לחשבונך. אם אי פעם רצית להשתמש בשירותי HIKVISION כאלה שוב, תצטרך ליצור חשבון חדש.

 

8  זמינות המוצר

הזמינות של המוצרים והשירותים המתוארים באתר, והתיאורים של מוצרים ושירותים כאלה, עשויים להשתנות במדינה או באזור שלך ולכלול מוצרים ושירותים שלא הושקו במדינה או באזור שלך. נא להתייעץ עם נציג המכירות או הסוכן המקומי של HIKVISION לקבלת מידע ספציפי על מוצרים ו/או שירותים.

 

9 קישורים לצדדים שלישיים

למרות שקישורים לאתרי צד שלישי עשויים להיכלל באתר לנוחיותך, HIKVISION לא תישא באחריות לכל תוכן של אתרים כאלה. ייתכן שיהיה עליך לעיין ולהסכים לכללי השימוש החלים בעת השימוש באתרים כאלה. בנוסף, קישור לאתר צד שלישי אינו מרמז כי HIKVISION מאשרת את האתר או את המוצרים או השירותים הנזכרים בו.

 

10 כתב ויתור

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, כל המידע המסופק באתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ללא אחריות, ערבויות או מצגים מכל סוג שהוא. HIKVISION מסירה בזאת במפורש, במידה המלאה המותרת על פי חוק, כל אחריות, ערבויות או מצגות מפורשות, משתמעות, סטטוטוריות או אחרות, לרבות אך לא מוגבלת, במשתמע.

 

11   הגבלות על אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה HIKVISION, המנהלים שלה, נושאי המשרה שלה, העובדים, בעלי המניות, החברות המסונפות, הקבלנים, הסוכנים, נותני הרישיונות, או הספקים, לא ישאו באחריות חסוי, לחברה בלתי חוקית, , ו/או נזקים לדוגמה, לרבות ללא הגבלה, אובדן רווחים או הכנסות, אובדן נתונים ו/או אובדן עסק, בקשר עם האתר או שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר הקישור הקיים כאן, גם אם יודיעו ל-HIKVISION על האפשרות של נזקים כאלה. אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי HIKVISION בכל הסכם אחר, במידה המותרת על פי החוק החל, HIKVISION לא תישא באחריות לחומרי האתר, ללא קשר לסיבה של החבות לכך.

 

12   חוק חל ויישוב סכסוכים 

אתה מסכים שהגישה שלך וכל הפעילויות הקשורות באתר או דרך האתר יהיו כפופים, יתפרשו ויפורשו בהתאם לחוקים של הרפובליקה העממית של סין. אתה מסכים שכל מחלוקת בין הצדדים הנובעת או בקשר עם תנאים אלה או הגישה שלך וכל הפעילויות הקשורות באתר או באמצעותו ייפתרו באמצעות בוררות ותוגש באופן בלעדי לוועדת הבוררות הכלכלית והמסחרית הבינלאומית של סין. ("CIETAC") בבייג'ינג בהתאם לכללי CIETAC. ההוראה הקודמת לגבי יישוב סכסוכים אינה חלה באזור שיפוט מסוים שבו יישוב סכסוך כזה עשוי להיות אסור. לדוגמה, אם אתה משתמש שבסיסו באיחוד האירופי, אתה יכול להגיש תביעה בבתי המשפט של המדינה שבה אתה מתגורר.

 

13    צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן, אנא פנה אלינו באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת support@hikvision.com 

Hangzhou HIKVISION Digital technology Co., Ltd.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou China

אתר זה משתמש ב-Cookies לאחסון מידע בהתקן שלך. Cookies עוזר לעבודתו התקינה של האתר שלנו, ומלמד אותנו כיצד ניתן לשפר את חווית המשתמש שלך.
המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך למדיניות ה-Cookiesומדיניות הפרטיות שלנו.

back to top
Top