החברה מחויבת לפיתוח מערכת ממשל תאגידי בר קיימא, בניית מבנה ממשל יעיל ושיפור מתמיד של מנגנון הציות, על מנת להגן על הזכויות והאינטרסים של החברה, הלקוחות, בעלי המניות ובעלי עניין אחרים.

במהלך תקופת הדיווח, הממשל התאגידי וחשיפת המידע של החברה עמדו בקפדנות עם החוקים והתקנות החלים, לרבות ללא הגבלה, חוק החברות של הרפובליקה העממית של סין, חוק ניירות הערך של הרפובליקה העממית של סין, קוד התאגידים. ממשל לחברות רשומות, כללי רישום מניות של הבורסה לניירות ערך של שנזן והנחיות של הבורסה לניירות ערך של שנזן לתפעול הסטנדרטי של חברות רשומות (עדכון 2020). חיזקנו ללא הרף את יישום מדיניות הבקרה הפנימית, שיפרנו את מבנה הממשל התאגידי, והגברנו את ערך החברה, כמו גם את השקיפות הניהולית שלה. הדירקטורים הבלתי תלויים של החברה ביצעו את תפקידיהם שהופקדו על ידי האסיפה הכללית. הם ביצעו משימות בשקידה, עצמאית ומצפונית, ממלאים במלואם את חובותיהם כדירקטורים בלתי תלויים ומפקחים על הפעילות הסטנדרטית של החברה, בהתאם לתפיסה של הגנה על האינטרסים של החברה ובעלי מניותיה, במיוחד בעלי המניות בציבור הרחב עקרון העבודה.

במהלך תקופת הדוח קיימה החברה אסיפה כללית אחת. האסיפה הכללית אימצה את שיטת ההצבעה הן של הצבעה באתר והן של הצבעה מקוונת כדי להבטיח שבעלי המניות יוכלו לממש את זכויותיהם במלואן. בשנת 2019 בחנה ואישרה האסיפה הכללית 14 הצעות, ביניהן הדוח השנתי 2018 ותמציתו, הצעה לתיקון מערכת ניהול ההרשאות, הצעה לתיקון תקנון החברה, הצעה לרכישה חוזרת וביטול מוגבלות. מניות שהוענקו אך לא ננעלו במסגרת תוכנית התמריצים למניות מוגבלות לשנת 2016 וכו'. בשנת 2019 כינסה החברה סך של חמש ישיבות דירקטוריון, בהן נסקרו ואושרו 36 הצעות. ראה "ממשל תאגידי" בדוח השנתי של החברה לשנת 2019 לפרטים.

מידע תאגידי נוסף

אתר זה משתמש ב-Cookies לאחסון מידע בהתקן שלך. Cookies עוזר לעבודתו התקינה של האתר שלנו, ומלמד אותנו כיצד ניתן לשפר את חווית המשתמש שלך.
המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך למדיניות ה-Cookiesומדיניות הפרטיות שלנו.

צור קשר
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app