החברה מתחייבת לפתח מערכת פיקוח תאגידי בת-קיימא, לבנות מבנה פיקוח יעיל ולשפר ללא הרף את מנגנון הציות על מנת להגן על הזכויות והאינטרסים של החברה, הלקוחות, בעלי המניות ובעלי העניין האחרים.

במהלך תקופת הדיווח, מערכות הפיקוח התאגידי וגילוי המידע של החברה עמדו באופן מלא בהוראות החוק ובתקנות הרלוונטיות, לרבות אך ללא הגבלה, דיני התאגידים הסיניים, חוק ניירות הערך הסיני, קוד הפיקוח התאגידי עבור חברות הנסחרות בבורסה, כללי הבורסה של שנג'ן בדבר מסחר במניות והנחיות הבורסה של שנג'ן בדבר הניהול השוטף של חברות הנסחרות בבורסה (מהדורת 2020). חיזקנו ללא הרף את היישום של מסמכי מדיניות פנימיים בדבר בקרה, שדרגנו את מבנה הפיקוח התאגידי ושיפרנו את הערך של החברה, וכן את השקיפות של החלטות ההנהלה. חברי הדירקטוריון העצמאיים של החברה ביצעו את תפקידם בהתאם למינוי שקיבלו מהאסיפה הכללית של בעלי המניות. הם ביצעו מטלות בהתמדה, באופן עצמאי ובהתאם לצו מצפונם, תוך מילוי מלא של חובותיהם כחברי דירקטוריון עצמאיים, והם פיקחו על הניהול השוטף של החברה, בהתאם להנחת היסוד של שמירה על האינטרסים של החברה ובעלי המניות, ובמיוחד בעלי המניות בציבור הרחב.

החברה קיימה אסיפה כללית אחת במהלך תקופת הדיווח. האסיפה הכללית אימצה את שיטת ההצבעה של נוכחות פיזית ושל הצבעה מקוונת על מנת להבטיח שבעלי המניות יוכלו לממש באופן מלא את זכויותיהם. האסיפה הכללית סקרה ואישרה 14 הצעות בשנת 2019, לרבות הדוח השנתי לשנת 2018 והתקציר שלו, הצעה לתיקון מערכת ניהול האישורים, הצעה לתיקון מסמכי ההתאגדות של החברה, הצעה לרכישה ולביטול של מניות מוגבלות שהונפקו אך שוחררו בתוכנית משנת 2016 למתן תמריצים לרכישת מניות מוגבלות ועוד. החברה קיימה בשנת 2019 חמש ישיבות דירקטוריון בסך הכל, שבמהלכן נסקרו ואושרו 36 הצעות. ראה "פיקוח תאגידי" בדוח השנתי של החברה לשנת 2019 לקבלת פרטים.

מידע תאגידי נוסף

אתר זה משתמש ב-Cookies לאחסון מידע בהתקן שלך. Cookies עוזר לעבודתו התקינה של האתר שלנו, ומלמד אותנו כיצד ניתן לשפר את חווית המשתמש שלך.
המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך למדיניות ה-Cookiesומדיניות הפרטיות שלנו.

צור קשר
back to top
Top