Licenszmegállapodás

 

Utolsó frissítés: 2020. január 21.


FONTOS: A Licenszmegállapodás (a továbbiakban „MLA” vagy „Megállapodás” egy írásbeli megállapodás Ön (természetes személy, vállalat vagy egyéb személy, továbbiakban „Ön”) és a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. és annak összes leányvállalatai között (továbbiakban „Hikvision” vagy „Mi”) KÉREM, GONDOSAN OLVASSA EL AZ MLA-T. Az alább meghatározott Anyagok egészének vagy részének letöltésével, telepítésével vagy használatával Ön elfogadja az itt foglalt összes feltételt. Ha nem egyezik bele ebbe az MLA-ba, ne töltse le, telepítse vagy használja az Anyagokat, ill. azonnal törölje az Anyagok minden példányát.

1  Definíciók
HIKVISION Anyagok vagy Anyagok azokat az anyago(ka)t jelenti, amelyeket a HIKVISION a www.hikvision.com webhelyen biztosít, amelyek magukban foglalhatnak HIKVISION saját szoftverfejlesztő készleteket (SDK-k), header fájlokat, API-kat, könyvtárakat, szimulátorokat, szoftvereket (forráskód vagy tárgykód) vagy bármilyen technikai vagy egyéb specifikációt vagy dokumentációt a HIKVISION-től. 

Szellemi tulajdonjogok vagy IP jogok jelentik a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, know-how-t, üzleti titkot, mask works jogokat, beleértve az összes ehhez tartozó alkalmazást és regisztrációt, és bármilyen hasonló védett jogot bármilyen joghatóság alatt.


2  Licensz megadása és korlátozások
Amennyiben Ön elfogadja ennek az LMA-nak a feltételeit, Hikvision nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott licenszet nyújt az Anyagok használatára, e feltételek és egyéb hatályos szabályok mellett, amelyeket ez az MLA tartalmaz. Az ebben az MLA-ban nem kifejezetten megadott összes licensz joga fenntartva, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos licenszet, mentességet vagy jogot nem ad a HIKVISION, belefoglalással, kizárással vagy egyéb módon. Az előzőektől függetlenül, Ön tudomásul veszi, hogy Önnek specifikus licenszet kell nyernie a Hikvisiontől és/vagy jogosult forgalmazójától az Anyag funkcióinak teljes vagy részleges használatára, ha a funkció védett a jogosulatlan felhasználástól.


3  Korlátozások, tiltások
3.1 Hacsak az MLA nem tartalmazza kifejezetten, vagy valamely hatályos jogszabály nem engedi, Ön beleegyezik a következőkbe:
a) A Hikvision szerzői jogi figyelmeztetése megjelenik az összes teljes vagy részleges példányon; és
b) Nem duplikálhatja vagy másolhatja az Anyagokat, kivéve, ahol az ilyen másolás a normál használat része, vagy ahol szükséges biztonsági mentés vagy működési biztonság céljából;
c) Tilos eladni, bérbe adni, licenszben továbbadni, kölcsönözni vagy forgalmazni az Anyag egészét vagy részét.
d) Tilos megváltoztatni, módosítani az Anyag egészét vagy részét, vagy engedélyezni, hogy az Anyag egészét vagy részét más termékekkel vagy programokkal kombinálják vagy azokba belefoglalják, hacsak a Hikvision kifejezetten nem engedélyezi;
e) Tilos szétszedni, felfejteni, visszafejteni vagy derivátumot készíteni az Anyagok egésze vagy része alapján, vagy bármilyen ilyen tevékenységet megkísérelni, kivéve, és kizárólag olyan mértékben, ahogy az ilyen tevékenységet a Hikvision vagy a hatályos jog kifejezetten megenged, függetlenül ettől a korlátozástól.
f) Tilos az Anyagok egészét vagy részét (beleértve a tárgy- és forráskódot) bármely személynek bármilyen formában rendelkezésére bocsátani előzetes engedélyünk nélkül.

3.2 Ön tudomásul veszi, hogy nincs joga:
a) Az Anyagokat bármilyen jogellenes módon használni, bármilyen jogellenes célra, vagy bármilyen módon, amely nem felel meg ennek az MLA-nak, vagy csalárd vagy rosszindulatú módon cselekedni, beleértve többek között a hekkelést vagy olyan rosszindulatú kód bejuttatását, mint a vírusok, vagy hamis adatok, eltávolítani bármely szerzői jogi jelölést, márkajelet vagy egyéb szerzői jogi jelzést vagy felsorolást a HIKVISION Anyagokból vagy bármely eleméből (többek között a dokumentációból, ha a HIKVISION Anyagok részeként létezik), és ilyen szerzői jogi vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogi megjegyzéseket vagy felsorolásokat reprodukálni, amelyek az Anyagokban vagy annak elemeinek bármely másolatában előfordulnak, a jelen MLA szerint;
b) A Hikvision vagy bármely harmadik fél IP jogainak bármilyen megsértése az Anyagok használatával kapcsolatban;
c) Bármely gyalázkodó, sértő vagy egyéb módon kifogásolható anyag továbbítása az Anyagok Ön általi használatával kapcsolatban;
d) Az Anyagok olyan módon történő használata, amely sértheti, tilthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy kompromittálhatja a Hikvision rendszerét vagy biztonságát, vagy zavarhat más felhasználót; vagy
e) Az Anyagok bármilyen illegális célú használata.


4  Szellemi tulajdon
Hacsak a jelen MLA nem adja Önnek kifejezetten licenszbe, a Hikvision fenntartja összes jogát, címét és érdekeltségét többek között a Hikvision Anyagokban és Anyagokra vonatkozó összes Szellemi Tulajdonjogra.


5  Korlátozott jótállás
5.1 A Hikvision garantálja, hogy az összes Anyag, megfelelő használat és működési környezet esetén, arra a célra, amire tervezték, alapvetően a leírt funkcióknak megfelelően működik. A Hikvision jelentős erőfeszítéseket tesz bármely hiányosság vagy hiba kiküszöbölésére, ha a felhasználók bármilyen hiányosságot vagy hibát jeleznek.
5.2 Az Anyagok tartalmazhatnak nyílt forráskódú és/vagy harmadik fél által biztosított szoftvereket, ezért az Ön feladata, hogy teljesítse az említett szoftverre érvényes összes kapcsolódó licenszfeltételt, és a Hikvisionnek nincs jótállási kötelezettsége.
5.3 Ön tudomásul veszi, hogy az Anyagok fejlesztése során nem veszik figyelembe az Ön egyéni igényeit, és ezért Ön felelős annak biztosításáért, hogy az Anyagok funkciói és tulajdonságai megfeleljenek az Ön személyes igényeinek.
5.4 A jótállás nem érvényes, ha Ön megszegi a jelen MLA bármely feltételét. Nem garantált, hogy az Anyagok kompatibilisek minden környezettel. A Hikvision nem felelős a hibáért, ha azt bármely más, nem a HIKVISION által biztosított termékkel való kombinálás okozza, vagy olyan kombinációk, amelyeket a HIKVISION ésszerűen nem feltételezhetett.


6  Felelősség korlátozása
6.1 A HATÁLYOS JOG ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN AZ ANYAGOKAT „AHOGY VAN” FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK „MINDEN HIÁNYOSSÁGGAL ÉS HIBÁVAL”. A HIKVISION NEM GARANTÁLJA, KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN, TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGOT, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. AZ ANYAG ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA AZ ÖN KOCKÁZATA. A HIKVISION SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS ÖN FELÉ BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT ÜZLETI HASZON SÉRÜLÉSÉÉRT VAGY ELMARADÁSÁÉRT, ÜZLET MEGSZAKADÁSÁÉRT, VAGY ADATVESZTÉSÉRT, RENDSZEREK ELROMLÁSÁÉRT, VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS ALAPJÁN, SÉRELEMÉRT (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT), TERMÉKFELELŐSSÉGÉRT, VAGY EGYÉB MÓDON AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVISION TÁJÉKOZTATÁST ADOTT AZ ILYEN KÁR VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRŐL.
6.2 ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ INTERNET TERMÉSZETÉBŐL ADÓDÓAN BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK ÁLLNAK FENN, ÉS A HIKVISION NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET AZ ABNORMÁLIS MŰKÖDÉSÉRT, ADATSZIVÁRGÁSÉRT VAGY EGYÉB, KIBERTÁMADÁSBÓL, HEKKERTÁMADÁSBÓL, VÍRUSFERTŐZÉSBŐL VAGY EGYÉB INTERNETES KOCKÁZATBÓL ADÓDÓ KOCKÁZATÉRT; A HIKVISION AZONBAN IGÉNY ESETÉN IDŐBEN TECHNIKAI SEGÍTSÉGET NYÚJT.
6.3 HOZZÁFÉRHET HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉS TARTALMAIHOZ AZ ANYAGOKBAN VAGY AZOKON KERESZTÜL. A HIKVISION NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ ILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSÁRA ÉS KAPCSOLATÁRA, TÖBBEK KÖZÖTT A BIZTONSÁGRA, A SZERZŐI JOG MEGFELELŐSÉGÉRE, JOGSZERŰSÉGÉRE, ÉRVÉNYESSÉGÉRE VAGY TISZTESSÉGÉRE. EZÉRT A HIKVISION NEM FELELŐS A FENTI PROBLÉMÁKÉRT, DE IDŐBEN TECHNIKAI SEGÍTSÉGET NYÚJT, HA IGÉNYLIK.
6.4 ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY AZ ANYAGOKAT AZ ÖSSZES HATÁLYOS JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG FELELŐS ANNAK BIZTOSÍTÁSÁÉRT, HOGY AZ ÖN HASZNÁLATA MEGFELEL A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK. ÖN KÜLÖNÖSEN FELELŐS AZÉRT, HOGY AZ ANYAGOKAT OLYAN MÓDON HASZNÁLJA, AMELY NEM SÉRTI HARMADIK FÉL JOGAIT, TÖBBEK KÖZÖTT A NYILVÁNOSSÁGRA, SZELLEMI TULAJDONRA VAGY ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ JOGOT ÉS EGYÉB SZEMÉLYISÉGI JOGOT. NEM HASZNÁLHATJA AZ ANYAGOKAT SEMMILYEN TILALOM ALATT ÁLLÓ VÉGFELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA, BELEÉRTVE A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK, VEGYI VAGY BIOLÓGIAI FEGYVEREK FEJLESZTŐIT ÉS GYÁRTÓIT, SEMMILYEN TEVÉKENYSÉGHEZ, AMELY KAPCSOLATBAN ÁLL BÁRMILYEN NUKLEÁRIS ROBBANÓANYAGGAL VAGY NEM BIZTONSÁGOS NUKLEÁRIS ÜZEMANYAG CIKLUSSAL, VAGY AMELY TÁMOGATJA AZ EMBERI JOGOK MEGSÉRTÉSÉT.
6.5 A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, A HIKVISION AZ ANYAGOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE, ALAPULJON AZ JÓTÁLLÁSON, SZERZŐDÉSEN, KÁRON VAGY BÁRMILYEN EGYÉB JOGI ELMÉLETEN, SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A HIKVISIONNEK TÉNYLEGESEN FIZETETT DÍJAKAT. EZ A KORLÁTOZÁS KUMULATÍV, ÉS NEM NÖVEKSZIK EGYNÉL TÖBB ESEMÉNNYEL VAGY KÁRIGÉNY MEGLÉTÉVEL. A HIKVISION ELHÁRÍTJA A HIKVISION BÁRMELY LICENSZADÓJÁNAK ÉS SZÁLLÍTÓJÁNAK ÖSSZES FELELŐSSÉGÉT.


7  Exportellenőrzés
Önnek be kell tartania az összes hatályos import és export jogszabályt és szabályozást, gazdasági szankciót, valamint az Anyagok használatára és célhelyeire vonatkozó korlátozásokat. Az illetékes hatóság előzetes engedélye nélkül nem exportálhatja vagy re-exportálhatja az Anyagokat sem közvetlenül sem közvetetten semmilyen országba/régióba, amelyre exporttilalom vonatkozik. Ez a szakasz a Megállapodás megszűnése után is érvényben marad.


8  Megszűnés
A Hikvision azonnal megszüntetheti ezt az MLA-t, ha Ön ennek az MLA-nak bármely feltételét megszegi. Jelen MLA megszűnésével, i) a jelen MLA alatt adott összes jog azonnal megszűnik; ii) Önnek azonnal meg kell szüntetnie a jelen MLA alatt jogosult összes tevékenységét, többek között az Anyagok egészének és részének használatát, és törölnie kell, vagy a Hikvision számára vissza kell juttatnia az Anyagok és ezek másolatainak és kapcsolódó anyagainak egészét és részeit, és ezt tanúsítania kell a Hikvision részére, saját költségén. Ez a fejezet és a jelen MLA bármely egyéb anyagi rendelkezése a jelen MLA megszűnése után is érvényben marad.


9  Megjegyzés
Ha kapcsolatba kíván velünk lépni írásban, vagy a jelen MLA bármely feltétele miatt írásban szeretne feljegyzést küldeni számunkra, kérem, küldjön e-mailt a következő címre: support@hikvision.com. Az említett e-mail átvételét e-mail útján igazoljuk vissza Önnek.


10  Egyéb rendelkezések
10.1 Amennyiben a jelen MLA bármely rendelkezése kikényszeríthetetlennek bizonyul, vagy ellentétes bármely joghatóság jogával, az ilyen fenntartás nem befolyásolja a rendelkezések fennmaradó részét.
10.2 A jelen MLA bármely rendelkezése megszegésével kapcsolatos jogfeladás nem tekinthető az MLA rendelkezéseinek ugyanolyan vagy más megszegésére vonatkozó folyamatos jogfeladásnak. Hikvision fenntartja a jogot, hogy az idő során változtatásokat eszközöljön jelen MLA-n, és feljegyzés formájában értesítjük Önt az Anyagokon keresztül, vagy megjelenítjük az új változatot a www.hikvision.com weboldalon. Az anyagok további használata az új változat megjelenését követően azt jelzi, hogy Ön tudomásul vette és beleegyezett abba, hogy betartja a módosított feltételeket.
10.3 A jelen MLA képezi a teljes megállapodást és a felek közötti egyetértést, és felülír minden korábbi, a jelen MLA tárgyával kapcsolatos megállapodást és egyetértést, legyen az írásbeli vagy szóbeli, beleértve az összes és bármely megrendelést, amennyiben azok nem felelnek meg a jelen megállapodásnak. Az ehhez tartozó rendelkezések módosítása vagy mentesség igénylése csak írásban annak a félnek a jogosult képviselője által aláírva érvényes, akivel szemben az ilyen módosítás vagy mentesség kikényszerítése irányul.
10.4 A jelen MLA-ra a Kínai Népköztársaság joghatálya érvényes és ezzel összhangban értelmezett. A jelen MLA-ból eredő vagy ezzel kapcsolatos bármely vitás kérdést választottbírósági eljárással kell rendezni, és kizárólag a Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbírósági Bizottsághoz („CIETAC”) lehet benyújtani Pekingben, a CIETAC-nek a választottbíróságra való benyújtás idejében hatályos választottbíróság szabályai szerint.
 

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kapcsolat
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.