This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา
สิ่งที่เป็นอุปสรรค

ในระบบอะนาล็อกทั่วไป วิศวกรไฟฟ้าต้องติดตั้งสายไฟก่อนจึงจะสามารถติดตั้งกล้องได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานมาก สายไฟฟ้า ช่องเสียบไฟฟ้า สายกราวด์ และอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงบประมาณของระบบ

การแก้ปัญหาของเรา

PoC Technology

PoC หรือ เทคโนโลยี Power over Coax (การเดินสายแบบโคแอกเชียล) ใช้สายเคเบิลโคแอกเชียลเส้นเดียวในการส่งทั้งข้อมูลและพลังงานระหว่างกล้องด้านหน้าและเครื่องบันทึกวิดีโอด้านหลัง (DVR) ตรงข้ามกับการใช้สายเคเบิลเส้นหนึ่งส่งกำลังไฟไปยังกล้องและอีกสายหนึ่งส่งข้อมูลกลับไปยังอุปกรณ์การบันทึก

 

เทคโนโลยี PoC ของ Hikvision มีระยะในการส่งสัญญาณได้ไกลโดยยึดตามโปรโตคอลมาตรฐาน ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการ "เตรียมงาน" ไฟฟ้าด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์แบบเสียบปลั๊กแล้วเล่น ดังนั้นการเข้าถึงกล้องและพลังงานจึงพร้อมใช้งานในทันที นอกจากนี้ยังมีความเสถียรที่ดีเยี่ยมในการสำรองข้อมูล DVR และกล้องด้วยเครื่องสำรองไฟ (UPS) เทคโนโลยี PoC มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในสถานการณ์ต่างๆ เช่น อาคาร ร้านค้า ห้องเรียน โรงยิม และสวน สำหรับทั้งการติดตั้งใหม่ และการอัปเกรดหรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิม 

POC PRODUCT
สำรวจเทคโนโลยีอื่นๆ
มีคำถามอยู่อีกหรือไม่