ด้วยการรักษาความมุ่งหวังเริ่มแรกของเราในการให้บริการสังคมและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน เราได้ลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เราไม่เพียงส่งเสริมและจัดระบบให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพื่อสนับสนุนสวัสดิการสาธารณะ แต่เรายังพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะและระบบสังคมที่กลมเกลียว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และความเป็นมืออาชีพของ Hikvision 

focused on quality

Focused On Quality

Delivering reliable products and solutions is the foundation of our customers’ trust. So at Hikvision, we make it obvious that quality comes first in everything we do. At the same time, we continually employ innovative technologies to improve quality as well as our testing procedures, offering industry-leading products to the market. Ultimately, we judge our quality management by our customers’ satisfaction, since our goal is to meet their requirements and solve their problems. 

Learn More >

อุทิศตนเพื่อสวัสดิการสาธารณะ

ในฐานะพลเมืองในรูปแบบบริษัทที่มีความรับผิดชอบ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิการสาธารณะ และทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้น และสร้างเสริมความดีให้แก่โลกผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บริษัทตั้งใจที่จะดำเนินโครงการอันมีค่าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีของ “วิดีโอร่วมกับ AI”

ช่วยสร้างระบบนิเวศน์ที่กลมเกลียว

ด้วยความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่บริษัทสั่งสมตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรากำลังพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วย โดยหวังว่าจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานด้านการปกป้องเชิงนิเวศน์นี้ เรากำลังปรับใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและอนุรักษ์ทางนิเวศวิทยา และเพื่อช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลกของเรา ในช่วงเวลาของการรายงาน บริษัทได้ลงทุนไปแล้วกว่า 1 ล้าน RMB (ประเมินตามมูลค่า) ในโครงการปกป้องระบบนิเวศน์ 

สร้างเมืองอัจฉริยะร่วมกัน

ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะ เราให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและชีวิตของผู้คนอยู่เสมอ เช่น การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ การขนส่ง การผลิต ฯลฯ และการจัดหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในเชิงรุกให้กับธุรกิจเหล่านี้ เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางโครงสร้างชีวิตที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบาย ด้วยความพยายามของเราในการพัฒนาความร่วมมือทางนิเวศวิทยา ซึ่งจะทำให้สาธารณชนเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่มีความสุขจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Embrace Intelligent Manufacturing

Hikvision keeps pace with the new era and new technologies and considers intelligent manufacturing as an important market. Hangzhou Hikvision Robotic Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hikvision Robotics”), the holding company of Hikvision, is mainly engaged in intelligent manufacturing regarding the development of mobile robots, machine vision and industrial-level unmanned aerial vehicle (UAV), and persists in independent design, R&D and production. Continuous innovation enables Hikvision Robotics to produce quality products that are recognized by the industry and widely used for various purposes including metal processing, industrial automation, and etc. These products offer stable and reliable operation. Moreover, customized development is available to help users greatly improve work efficiency and accuracy. 

    

สำหรับวิธีปฏิบัติเฉพาะโปรดดูรายงาน ESG ของเรา

OTHER CORPORATE INFORMATION

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา