Licentieovereenkomst materialen

 

Laatst bijgewerkt: 21 januari 2020


BELANGRIJK: Deze licentieovereenkomst materialen (hierna ”MLA” of ”overeenkomst” genoemd) is een schriftelijke overeenkomst tussen u (een individu, bedrijf of andere entiteit, hierna ”u” genoemd) en Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. met al zijn dochterondernemingen (hierna ”Hikvision” of ”wij” genoemd). LEES DEZE MLA ZORGVULDIG DOOR. Door alle of een deel van de hieronder gedefinieerde materialen te downloaden, installeren of gebruiken, gaat u akkoord met alle genoemde algemene voorwaarden. Download, installeer en gebruik deze materialen niet en verwijder onmiddellijk alle kopieën van de materialen als u niet akkoord gaat met deze MLA.

1  Definitie
Materialen van Hikvision of materialen betekent materialen verstrekt door HIKVISION op www.hikvision.com, waaronder software development kits (SDK’s) van HIKVISION, headerbestanden, API’s, bibliotheken, simulators, software (broncode en objectcode) en technische of andere specificaties of documentatie verstrekt door HIKVISION. 

Intellectuele eigendomsrechten of IP-rechten betekent copyrights, trademarks, patenten, knowhow, beroepsgeheimen, mask works, inclusief alle bijbehorende toepassingen en registraties, en andere soortgelijke beschermde rechten in welk rechtsgebied dan ook.


2  Licentieverlening en -beperkingen
Behoudens uw naleving van de voorwaarden van deze MLA verleent Hikvision u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de materialen, die onderhevig zijn aan deze voorwaarden en andere toepasselijke regels die in deze MLA zijn opgenomen. Alle licenties die niet uitdrukkelijk in deze MLA worden verleend, zijn gereserveerd en geen andere licenties, immuniteit of rechten, expliciet of impliciet, worden verleend door HIKVISION, door implicatie, uitsluitsel of anderszins. Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat u een specifieke licentie van Hikvision en/of zijn geautoriseerde distributeur moet verkrijgen voor het gebruik van alle of een deel van de functies van de materialen als de functie is beschermd tegen onbevoegde toegang.


3  Beperking; restricties
3.1 Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze MLA of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verklaart u:
a) De copyright-kennisgeving van Hikvision van alle volledige en gedeeltelijke kopieën te respecteren; en
b) De materialen niet te dupliceren of te kopiëren, behalve indien dergelijk kopiëren samenhangt met normaal gebruik of indien het noodzakelijk is ten behoeve van het maken van back-ups of voor operationele veiligheid;
c) Alle of een deel van de materialen niet te verkopen, verhuren, verleasen, sublicentiëren, uitlenen of distribueren.
d) Geen wijzigingen aan te brengen aan alle of een deel van de materialen en niet toe te staan dat de materialen, of een deel ervan, worden gecombineerd met of opgenomen in andere producten of programma’s, tenzij nadrukkelijk anderszins toegestaan door Hikvision;
e) Geen afgeleide werken te demonteren, te decompileren, reverse-engineering toe te passen of te creëren op basis van alle of een deel van de materialen, tenzij en alleen voor zover een dergelijke activiteit nadrukkelijk is toegestaan door Hikvision of toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking.
f) De materialen geheel of gedeeltelijk (inclusief object- en broncode) niet te verstrekken of ter beschikking te stellen, in welke vorm dan ook, aan iemand zonder onze schriftelijke goedkeuring vooraf.

3.2 U erkent dat u geen recht hebt om:
a) De materialen te gebruiken op een onwettige manier, voor een onwettig doeleinde of op een manier die in strijd is met deze MLA, of frauduleus of kwaadwillig te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het hacken of invoeren van schadelijke code, waaronder virussen of schadelijke data, het verwijderen van copyright, handelsmerken of andere vermeldingen of verklaringen van eigendomsrechten in elementen van HIKVISION-materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de eventuele documentatie opgenomen in HIKVISION-materialen), en het verveelvoudigen en overnemen van copyright en andere vermeldingen en verklaringen van eigendomsrechten in eventuele kopieën van elementen van de materialen op grond van deze MLA;
b) Inbreuk te maken op de IP-rechten van Hikivision of een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de materialen;
c) Materiaal te versturen dat beledigend, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is met betrekking tot uw gebruik van de materialen;
d) De materialen te gebruiken op een manier die het systeem of de beveiliging van Hikvision kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar kan brengen, of andere gebruikers kan storen; of
e) De materialen voor een onrechtmatig doel te gebruiken.


4  Intellectueel eigendom
Behoudens zoals uitdrukkelijk in deze MLA vermeld, behoudt Hikvision alle rechten. eigendomsrechten en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten van de Hikvision-materialen.


5  Beperkte garantie
5.1 Hikvision garandeert dat de materialen zullen werken in overeenstemming met de functies zoals beschreven, mits ze op de correcte manier worden gebruikt en in een gebruiksomgeving waarvoor ze zijn ontworpen. Hikvision zal zich redelijkerwijs inspannen om het defect of de fout te verhelpen indien een defect of fout door gebruikers wordt gemeld.
5.2 De materialen kunnen opensourcesoftware en/of andere software van de derde partij zijn. Daarom bent u verplicht te voldoen aan alle betreffende licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de voormelde software, en Hikvision heeft geen garantieverplichting.
5.3 U erkent dat de materialen niet zijn ontwikkeld om aan uw individuele behoeften te voldoen en dat het dus uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de materialen aan u persoonlijke vereisten voldoen.
5.4 De garantie is niet van toepassing als u de voorwaarden van deze MLA overtreedt. De materialen zijn niet gegarandeerd compatibel met elke omgeving. Hikvision is niet verantwoordelijk voor fouten die ontstaan door combinatie met andere producten die niet zijn geleverd door of combinaties die niet redelijkerwijs kunnen woorden voorzien door HIKVISION.


6  Beperking van aansprakelijkheid
6.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDEN DE MATERIALEN ”AS IS” EN ”MET ALLE FOUTEN” AANGEBODEN. HIKVISION GEEFT GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN IS OP EIGEN RISICO. HIKVISION KAN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR BIJZONDERE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF ONDER ANDERE SCHADE DOOR VERLIES VAN INKOMSTENDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, OF VERLIES VAN GEGEVENS, SYSTEEMCRASHES, OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, ZELFS INDIEN HIKVISION IN KENNIS WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.
6.2 U ERKENT DAT DE AARD VAN INTERNET INHERENTE BEVEILIGINGSRISICO’S MET ZICH MEEBRENGT EN HIKVISION IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN CYBERAANVAL, HACKAANVAL, VIRUSCONTROLE OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO’S VAN INTERNET; HIKVISION ZAL INDIEN NODIG ECHTER TIJDIG TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN.
6.3 U HEBT TOEGANG TOT SERVICES EN INHOUD VAN DERDEN OPGENOMEN IN OF TOEGANKELIJK VIA DE MATERIALEN. HIKVISION GEEFT GEEN GARANTIE OP DERGELIJKE SERVICES EN CONTACTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE VEILIGHEID, NALEVING VAN AUTEURSRECHT, RECHTMATIGHEID, GELDIGHEID OF BETAMELIJKHEID. HIKVISION IS DAAROM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE EERDERGENOEMDE PROBLEMEN, MAAR ZAL INDIEN NODIG TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN.
6.4 U GAAT ERMEE AKKOORD DE MATERIALEN TE GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET NALEVEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. U BENT MET NAME VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP EEN MANIER DIE GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT PUBLICATIERECHTEN, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DE MATERIALEN NIET GEBRUIKEN VOOR VERBODEN GEBRUIKSDOELEINDEN, WAARONDER HET ONTWIKKELEN OF PRODUCEREN VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, HET ONTWIKKELEN OF PRODUCEREN VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ACTIVITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE SPLIJTSTOFCYCLUS OF SCHENDING VAN MENSENRECHTEN.
6.5 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HIKVISION VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DE MATERIALEN, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DADEN OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE KOSTEN DIE U HIKVISION VOOR DE MATERIALEN HEBT BETAALD. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD IN HET GEVAL VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. HIKVISION WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN HIKVISION AF.


7  Exportcontrole
U moet voldoen aan de import- en exportwetten en voorschriften en economische sancties, evenals gebruiks- en bestemmingsbeperkingen die van toepassing zijn op de materialen. U mag zonder voorafgaande goedkeuring of toestemming, of bevoegde autoriteit, de materialen niet exporteren of herexporteren, direct of indirect, naar landen/regio's die zijn onderworpen aan uitvoerbeperkingen. Deze sectie zal blijven voortbestaan na beëindiging van deze overeenkomst.


8  Beëindiging
Hikvision kan deze MLA onmiddellijk beëindigen als u een voorwaarde van deze MLA schendt. Bij beëindiging van deze MLA i) vervallen alle rechten die onder deze MLA aan u zijn verleend onmiddellijk; ii) staakt u met onmiddellijke ingang alle activiteiten gemachtigd onder deze MLA, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van alle materialen, en verwijdert of retourneert u alle materialen en kopieën ervan en gerelateerde materialen, en verklaart u aan Hikvision dat u dit hebt gedaan, op eigen kosten. Deze sectie en andere materiële bepalingen van deze MLA blijven voortbestaan na beëindiging van deze MLA.


9  Kennisgeving
Indien u schriftelijk contact met ons wilt opnemen, of indien een voorwaarde in deze MLA vereist dat u ons schriftelijk op de hoogte stelt, kunt u ons een e-mail sturen via support@hikvision.com. We bevestigen de ontvangst van de genoemde e-mail door contact met u op te nemen per e-mail.


10  Overige
10.1 Indien een van de bepalingen van deze MLA onuitvoerbaar of in strijd is met het recht van enige jurisdictie, doet dit geen afbreuk aan de overige delen of bepalingen.
10.2 Een vrijstelling van inbreuk op een bepaling van deze MLA mag niet worden opgevat als een doorlopende vrijstelling van andere inbreuken op dezelfde of andere bepalingen van deze MLA. Hikvision behoudt zich het recht voor om deze MLA na verloop van tijd te wijzigen. Wij brengen u hiervan op de hoogte middels de materialen of tonen de nieuwe versie op www.hikvision.com. Als u de materialen blijft gebruiken nadat een nieuwe versie is geïntroduceerd, erkent u en stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de herziene voorwaarden.
10.3 Deze MLA vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze MLA, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling zijn, inclusief alle aankooporders voor zover deze niet in overeenstemming zijn met deze overeenkomst. Wijzigingen of geclaimde vrijstellingen van een van deze bepalingen zijn niet geldig, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers van de partij waartegen dergelijke wijziging of vrijstelling wordt afgedwongen.
10.4 Deze MLA valt onder het recht van en wordt geïnterpreteerd volgens het recht van de Volksrepubliek China. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze MLA worden beslecht door middel van arbitrage en worden uitsluitend voorgelegd aan de China International Economic and Trade Arbitration Commission (”CIETAC”) in Peking in overeenstemming met de CIETAC-arbitrageregels die van kracht zijn ten tijde van het verzoek om arbitrage.
 

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Contact
back to top