Ogólne warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020 r.

 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania ("Warunki") regulują dostęp do i korzystanie ze strony internetowej (www.hikvision.com) i jej podstron (łącznie "Strona") dostarczanych i administrowanych przez Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. i jej podmioty stowarzyszone ("Hikvision", "my", "nasz" lub "nas"). 

 

 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Uzyskując dostęp do Strony potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszymi Warunkami. W przypadku, gdy nie rozumieją Państwo lub nie zgadzają się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, powinni Państwo natychmiast opuścić Stronę. 

 

 

Dla pewnych funkcji lub usług na naszej stronie mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania HIKVISION dotyczące pewnych funkcji lub usług. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy takimi dodatkowymi warunkami i tymi Warunkami, dodatkowe warunki będą miały pierwszeństwo dla wspomnianych wyżej funkcji lub usług.

 

1.  Zmiany w Warunkach lub Witrynie

HIKVISION zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania tych Warunków, pod warunkiem, że pewne ich postanowienia okażą się niekompletne lub przestarzałe i pod warunkiem, że te modyfikacje są dla Ciebie rozsądne, biorąc pod uwagę Twoje interesy. 

 

 

Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu zmienionych Warunków na Stronie lub udostępnieniu ich Użytkownikowi w inny sposób. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmienione Warunki, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Strony.

 

 

Możemy również zmienić, uaktualnić, przerwać lub tymczasowo zawiesić dowolną funkcję lub element Strony i/lub jej zawartość w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

2.   Zawartość strony

Zawartość Strony obejmuje między innymi tekst, obrazy, dane, punkty widzenia, sugestie, strony internetowe, podręczniki użytkownika do pobrania oraz karty katalogowe produktów, a także linki oferowane na Stronie lub za jej pośrednictwem. Zawartość strony jest dostarczana wyłącznie dla Twojej wygody. Chociaż HIKVISION postarał się zapewnić dokładne informacje na tej stronie, nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji. HIKVISION może zmienić zawartość dostępną na stronie lub wymienione na niej produkty w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 

3.  Oprogramowanie

HIKVISION lub jego licencjodawcy posiadają i zachowują wszystkie prawa, łącznie ze stosownymi prawami własności intelektualnej, do wszelkiego oprogramowania dostępnego na stronie, zarówno w formie źródłowej, jak i binarnej, kodu przykładowego, powiązanej dokumentacji i innych powiązanych materiałów (łącznie "Zawartość Oprogramowania").

 

 

Jeśli nie uzyskałeś odpowiedniej licencji poprzez inną umowę zawartą między Tobą a HIKVISION, nic w tych Warunkach nie przyznaje Ci żadnych praw lub licencji na Zawartość Oprogramowania, a Ty nie będziesz:

 

- kopiować lub reprodukować Zawartości Oprogramowania lub jakiejkolwiek jej części, w jakiejkolwiek formie; 

 

- usuwać lub zmieniać jakichkolwiek znaków handlowych, logo, praw autorskich lub innych własnościowych uwag, legend, symboli lub etykiet w Zawartości Oprogramowania; 

 

- używać Zawartości Oprogramowania w jakikolwiek sposób, który może naruszać jakikolwiek patent, prawa autorskie, znak handlowy, tajemnicę handlową lub inną własność intelektualną lub prawa własności HIKVISION, jej dostawców będących osobami trzecimi, lub jakichkolwiek innych osób trzecich; 

 

- modyfikować, tłumaczyć, adaptować, demontować, dekompilować, odtwarzać, tworzyć kompilacji lub prac pochodnych zawartości oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części (z wyjątkiem zakresu, w jakim stosowne prawa wyraźnie zabraniają takiego ograniczenia); lub

 

- korzystania z Oprogramowania w celu prowadzenia biura usług, współdzielenia czasu, odsprzedaży lub podobnych celów.

 

4. Korzystanie z witryny przez użytkownika

Nie będziesz używał Strony i/lub Zawartości Strony w jakimkolwiek celu, który jest nielegalny lub zabroniony przez te Warunki, w związku z jakimikolwiek nielegalnymi celami, lub do nakłaniania do wykonywania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub działalności naruszającej prawa HIKVISION lub osób trzecich.

 

 

Nie uzyskasz nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części strony, lub do którejkolwiek z usług oferowanych na lub za pośrednictwem strony, lub do jakichkolwiek innych systemów lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera HIKVISION.

 

 

Nie będziesz podejmował żadnych działań, które spowodują nadmierne obciążenie Strony, włączając w to, ale nie ograniczając się do jej infrastruktury, systemów i sieci.

 

 

Nie uzyskasz, ani nie będziesz próbował uzyskać jakiejkolwiek zawartości strony za pomocą jakichkolwiek środków, które nie są celowo dostępne na stronie, ani nie będziesz używał ręcznego lub automatycznego procesu, urządzenia, programu, algorytmu lub metod, aby uzyskać dostęp, uzyskać, skopiować lub monitorować jakąkolwiek część lub zawartość strony.

 

 

Nie wolno testować za pomocą skanowania lub innych środków słabych punktów Strony lub sieci podłączonych do Strony, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania Strony i usług oferowanych na Stronie lub za jej pośrednictwem. Nie będziesz wyszukiwać wstecz, śledzić lub próbować śledzić jakichkolwiek informacji innych użytkowników lub gości HIKVISION lub strony, ani wykorzystywać lub ujawniać jakichkolwiek informacji lub usług oferowanych na lub za pośrednictwem strony.

 

 

Nie będziesz zakłócać lub próbować zakłócać poprawnego działania strony i korzystania ze strony przez innych użytkowników w jakikolwiek sposób, włączając w to, ale nie ograniczając się do użycia jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub programu.

 

 

Korzystając z Witryny i jej zawartości, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i stosować się do zasad etyki społecznej. Zabrania się wykorzystywania Strony i jej zawartości do produkcji, czytania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, naruszania praw innych osób, zakłócania porządku społecznego i podważania stabilności społecznej. Nie wolno wykorzystywać Strony i jej zawartości do działań zagrażających bezpieczeństwu cybernetycznemu i systemowi komputerowemu.

 

4.   Własność intelektualna

Wszystkie znaki handlowe i loga wyświetlane, wspomniane lub w inny sposób użyte na stronie są własnością HIKVISION lub jej licencjodawców, jak podano, jeśli dotyczy. Nie masz prawa używać żadnego z tych znaków handlowych lub logo w jakikolwiek sposób bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody HIKVISION lub odpowiednich licencjodawców.

 

Cała zawartość strony jest chroniona prawami autorskimi przez HIKVISION lub odpowiednich licencjodawców, chyba że zaznaczono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody HIKVISION lub innych powiązanych stron, jakakolwiek zawartość na stronie nie może być reprodukowana, modyfikowana, promowana, dystrybuowana, fotokopiowana, odtwarzana, dezasemblowana, poddawana inżynierii wstecznej, dekompilowana, łączona lub transmitowana za pomocą hiperłączy, ładowana na inne serwery w "metodzie lustrzanej", przechowywana w systemie odzyskiwania informacji, lub używana w innym celu przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób.

 

5.  Prywatność

Polityka prywatności HIKVISION odnosi się do użytkownika informacji osobistych na lub przez stronę. Przez użycie strony zgadzasz się, że HIKVISION może użyć takich informacji zgodnie z tą polityką prywatności.

 

6.  Konta użytkowników

W celu uzyskania dostępu do Strony, uzyskania określonych funkcji lub usług naszej Strony, lub korzystania z określonych usług Hikvision, może być wymagane utworzenie konta OneHikID ("Konto"). 

 

 

Tworzenie Konta. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które podajesz, są prawdziwe, dokładne i kompletne; oraz (ii) będziesz utrzymywać dokładność, bezpieczeństwo i poufność takich informacji oraz swojego hasła; oraz (iii) Twoje korzystanie z Konta nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji. Użytkownik nie ma prawa przekazywać swojego Konta innym osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezachowania poufności Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do Konta lub korzystania z niego bądź o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub innych użytkowników HIKVISION z powodu użycia Twojego Konta przez kogoś innego, w wyniku Twojego zaniedbania w utrzymaniu bezpieczeństwa i poufności informacji Twojego Konta.

 

Użytkownik nie może w żadnym momencie korzystać z Konta innej osoby bez wyraźnego zezwolenia i zgody właściciela tego Konta. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych obowiązków przez Użytkownika.

 

 

Zamykanie Rachunku. Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji "Zamknięcie Konta". Konto jest niezbędne do korzystania z niektórych usług HIKVISION. Przed zamknięciem swojego Konta upewnij się, że nie będziesz korzystał z żadnych usług HIKVISION i że spełniłeś wszystkie procedury wymagane przez odpowiednie usługi HIKVISION. Pamiętaj również, że nie będziesz w stanie reaktywować swojego Konta lub odzyskać jakiejkolwiek zawartości lub informacji, które wcześniej dodałeś do swojego Konta. Jeśli kiedykolwiek zechcesz ponownie skorzystać z takich Usług HIKVISION, będziesz musiał utworzyć nowe Konto.

 

7.  Dostępność produktu

Dostępność produktów i usług opisanych na stronie, oraz opisy takich produktów i usług, mogą się różnić w Twoim kraju lub regionie i obejmować produkty i usługi, które nie zostały wprowadzone na rynek w Twoim kraju lub regionie. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub agentem HIKVISION, aby uzyskać informacje o specyficznych produktach i/lub usługach.

 

8. Linki do stron trzecich

Chociaż dla Twojej wygody na Stronie mogą być zawarte linki do stron osób trzecich, HIKVISION nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Podczas używania takich stron możesz potrzebować przejrzeć i zgodzić się na stosowne zasady użytkowania. Dodatkowo, link do strony osób trzecich nie oznacza, że HIKVISION popiera tę stronę lub produkty czy usługi na niej wymienione.

 

9 DISCLAIMER

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ. HIKVISION NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.

 

10   LIMITY

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA HIKVISION, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, WYKONAWCY, AGENCI, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY, NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE I/LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH I/LUB UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ LUB KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB POLEGANIEM NA TREŚCI TU ZAWARTEJ, NAWET JEŻELI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. O ILE NIE UZGODNIONO INACZEJ NA PIŚMIE PRZEZ HIKVISION W JAKIEJKOLWIEK INNEJ UMOWIE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB TEORII DELIKTU, NA KTÓREJ JEST OPARTA.

 

11   Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

Zgadzasz się, że Twój dostęp i wszystkie związane z nim działania na lub za pośrednictwem Strony będą regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub dostępem Użytkownika i wszelkimi związanymi z nim działaniami na lub za pośrednictwem Witryny będą rozstrzygane w drodze arbitrażu i będą przedkładane wyłącznie Chińskiej Komisji Arbitrażowej ds. Międzynarodowej Ekonomii i Handlu ("CIETAC") w Pekinie zgodnie z zasadami CIETAC. Powyższe postanowienie dotyczące rozstrzygania sporów nie ma zastosowania w niektórych jurysdykcjach, w których takie rozstrzyganie sporów może być zabronione. Na przykład, jeśli jesteś użytkownikiem z siedzibą w Unii Europejskiej, możesz złożyć pozew w sądach kraju, w którym mieszkasz. 

 

12    Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o niezwłoczny kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@hikvision.com. 

Hangzhou HIKVISION Digital technology Co., Ltd.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou China

Ten serwis korzysta z plików cookies. Są one stosowane w celu zapamiętywania prywatnych ustawień użytkownika, oraz wygodniejszego i płynniejszego użytkowania portalu. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w każdej chwili w opcjach przeglądarki.  Polityka Plików Cookie i Polityka Prywatności.

back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.