Ten serwis korzysta z plików cookies. Są one stosowane w celu zapamiętywania prywatnych ustawień użytkownika, oraz wygodniejszego i płynniejszego użytkowania portalu. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w każdej chwili w opcjach przeglądarki.  Polityka Plików Cookie i Polityka Prywatności.

Skontaktuj się z nami

 

 

Ogólne warunki użytkowania

 


Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Niniejsze Ogólne warunki korzystania („Warunki korzystania”) zawierają warunki, na podstawie których użytkownik korzysta z Treści w serwisie HIKVISION (zgodnie z definicją poniżej), które firma Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd z podmiotami stowarzyszonymi („HIKVISION”, „my”, „nasz”, „nas”) udostępnia na stronie www.hikvision.com.

 


Niniejsze Ogólne warunki korzystania odnoszą się do wszystkich Treści w serwisie HIKVISION, które zapewnia firma HIKVISION, ale dodatkowe, szczegółowe warunki korzystania mogą mieć zastosowanie do niektórych treści („Dodatkowe warunki”). Połączenie niniejszych Ogólnych warunków korzystania oraz wszelkich stosownych Dodatkowych warunków łącznie nazywamy „Warunkami korzystania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Pobierając Treści z serwisu HIKVISION dostępne w tej witrynie internetowej i/lub korzystając z nich, użytkownik zgadza się być prawnie związany niniejszymi Warunkami korzystania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może pobierać ani wykorzystywać żadnych Treści w serwisie HIKVISION.

 


    
1.    Niniejsze warunki mogą ulec zmianie

 


Firma HIKVISION zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania, jeśli niektóre z nich okażą się niekompletne lub nieaktualne i pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą uzasadnione z punktu widzenia użytkownika i będą uwzględniać jego zainteresowania. 
Wszelkie zmiany są niniejszym włączone do Warunków korzystania przez odniesienie i wchodzą w życie w momencie opublikowania uaktualnionej wersji Warunków korzystania w witrynie internetowej lub udostępnienia jej użytkownikowi w inny sposób. Dalsze korzystanie z Treści w serwisie HIKVISION po powiadomieniu oznacza uznanie zmienionych Warunków korzystania i zgodę na ich przestrzeganie. 

 


2.   Treści w serwisie HIKVISION
2.1 Treści w serwisie HIKVISION

Użytkownik otrzyma różne rodzaje treści zastrzeżonych firmy HIKVISION, w tym m.in. oprogramowanie, zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK), pliki nagłówków, interfejsy API, biblioteki, symulatory, oprogramowanie (kod źródłowy i kod obiektu) oraz wszelkie specyfikacje techniczne i inne lub dokumentację firmy HIKVISION stosownie do sytuacji („Treści w serwisie HIKVISION”). Dla celów niniejszych Warunków korzystania wszelkie naprawione błędy, aktualizacje, uaktualnienia, modyfikacje, rozszerzenia, uzupełnienia, korekty, nowe wydania i nowe wersje tych treści będą traktowane jako Treści w serwisie HIKVISION.
2.2 Ograniczona licencja na Treści w serwisie HIKVISION
A. Firma HIKVISION zachowuje pełne prawo własności do Treści w serwisie HIKVISION. Firma HIKVISION niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na korzystanie, ocenianie i testowanie Treści w serwisie HIKVISION wyłącznie na rozwijane, zgodne treści zawarte w produktach HIKVISION i/lub korzystanie z produktów HIKVISION. 
B. Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, pożyczać, przekazywać ani hostować w żadnej witrynie internetowej ani na żadnym serwerze, sprzedawać, rozpowszechniać ani podlicencjonować Treści w serwisie HIKVISION w całości ani w części ani umożliwiać tego innym. Użytkownik nie będzie korzystał z Treści w serwisie HIKVISION w żadnym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w punkcie 2.2.
C. Użytkownik nie może instalować, używać ani uruchamiać Treści w serwisie HIKVISION na innych produktach ani w innych urządzeniach ani w połączeniu z urządzeniami innymi niż produkty HIKVISION ani pozwalać na to innym osobom. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, aby nie kopiować, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, rozmontowywać, próbować odtworzyć kodu źródłowego, modyfikować, odszyfrowywać ani tworzyć dzieł pochodnych Treści w serwisie HIKVISION. Zgoda ta dotyczy również wszelkich części Treści w serwisie HIKVISION. Użytkownik nie może również pozwalać innym na te działania. Wyjątki, które zezwalają na wykonywanie powyższych czynności to: przypadki wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach korzystania; przypadki, w których egzekwowanie powyższych ograniczeń jest zabronione przez obowiązujące prawo; lub przypadki, w których warunki licencji regulujących korzystanie z komponentów typu open-source lub przykładowych kodów zawartych w Treściach w serwisie HIKVISION zezwalają na powyższe działania. Użytkownik musi jednak stosować się do wykonywania tych czynności jedynie w zakresie określonym przez te wyjątki. 
D. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków licencji na oprogramowanie typu open-source, jeśli jakiekolwiek oprogramowanie typu open-source jest zawarte w jego własnych produktach, i nie będzie korzystać z żadnego oprogramowania typu open-source w sposób, który spowodowałby, że części Treści w serwisie HIKVISION i/lub produktów HIKVISION niepodlegające warunkom licencji na oprogramowanie typu open-source będą podlegały tym warunkom lub zobowiązaniom wynikającym z licencji typu open-source.
2.3 Zmiany w Treściach w serwisie HIKVISION
Firma HIKVISION zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, do dodawania, modyfikowania lub usuwania funkcji z Treści w serwisie HIKVISION w dowolnym momencie, po uprzednim opublikowaniu informacji w witrynie internetowej (aktualizacje, uaktualnienia i zmiany Treści w serwisie HIKVISION). 

 


3. Promocja
Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wyraźne dozwolone lub wymagane, zgodnie z Warunkami korzystania lub z innego powodu, Użytkownik nie może używać nazwy ani logo HIKVISION ani żadnych innych znaków towarowych ani elementów marki HIKVISION.

 


4. Poufność
Treści w serwisie HIKVISION należy traktować jako informacje poufne i wykorzystywać oraz ujawniać je wyłącznie zgodnie z Warunkami korzystania oraz innymi umowami przyznającymi do tego prawo. Treści w serwisie HIKVISION nie są traktowane jako informacje poufne, jeśli: (a) są lub zostają podane do wiadomości publicznej; (b) użytkownik dowiedział się o nich w sposób zgodny z prawem przed uzyskaniem ich od nas; (c) użytkownik uzyskał je od strony trzeciej bez wiedzy o naruszeniu zobowiązań wobec nas; lub (d) zostały niezależnie opracowane przez użytkownika bez odwoływania się do Treści w serwisie HIKVISION. 

 


5.   Zachowanie użytkownika
Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i komunikację z innymi osobami podczas korzystania z Treści w serwisie HIKVISION. Podczas korzystania z Treści w serwisie HIKVISION należy przestrzegać następujących wymagań:
A.    Użytkownik musi korzystać z Treści w serwisie HIKVISION zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie przez nie dozwolonym. Zabronione jest wykorzystywanie Treści w serwisie HIKVISION w celu naruszania praw własności intelektualnej innych osób lub do podejmowania działań niezgodnych z prawem.
B.    Użytkownik nie powinien wykorzystywać ani uzyskiwać dostępu do Treści w serwisie HIKVISION w celu promocji produktu lub usługi ani w żadnych innych celach, które mogą być sprzeczne z interesem firmy HIKVISION.
C.    Zabrania się niewłaściwego wykorzystywania Treści w serwisie HIKVISION przez ingerowanie w ich normalne działanie lub próby uzyskania do nich dostępu za pomocą metod innych niż interfejsy i instrukcje dostarczone przez firmę HIKVISION.
D.    Użytkownik nie może przesyłać wirusów, oprogramowania typu „malware” ani innych rodzajów złośliwego oprogramowania ani łączy do takiego oprogramowania za pośrednictwem Treści lub witryny internetowej HIKVISION.

 


6.   BRAK GWARANCJI 
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TREŚCI W SERWISIE HIKVISION SĄ DOSTARCZANE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA HIKVISION I JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM, BEZ OGRANICZENIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU SPRZEDAŻY LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. 
PRZEPISY W ZAKRESIE NADZORU, OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI I MOGĄ NARZUCAĆ PEWNE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI W SERWISIE HIKVISION. UŻYTKOWNIK UZNAJE I AKCEPTUJE, ŻE ON SAM (A NIE FIRMA HIKVISION) PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UPEWNIENIE SIĘ, ŻE POSTĘPUJE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W JEGO MIEJSCU ZAMIESZKANIA, ORAZ ŻE FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYWANIE TREŚCI W SERWISIE HIKVISION DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ: UŻYTKOWANIE W CELACH INNYCH NIŻ CYWILNE; NAGRYWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE TREŚCI WIDEO LUB AUDIO NIEZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA; NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD POWIADOMIENIA I ZGODY; NARUSZENIE PRAW STRON TRZECICH; UŻYWANIE W POŁĄCZENIU Z LECZENIEM LUB ZA INNE SYTUACJE, W KTÓRYCH BŁĄD TREŚCI W SERWISIE HIKVISION MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA.

 


7.   OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA HIKVISION, JEJ DYREKTORZY, PREZESI, PRACOWNICY, INTERESARIUSZE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, WYKONAWCY, AGENCI, LICENCJODAWCY ANI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, NASTĘPCZE, WZORCOWE, SPECJALNE ANI PRZYPADKOWE SZKODY, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ DANYCH, TREŚCI, DOKUMENTACJI LUB ZYSKÓW, PRZERWY W DOSTARCZANIU USŁUG, USZKODZENIE KOMPUTERA, KOSZTY USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z TREŚCI W SERWISIE HIKVISION, WYCIEK DANYCH OSOBOWYCH LUB INNE STRATY SPOWODOWANE PRZEZ TREŚCI W SERWISIE HIKVISION LUB ICH BŁĘDY CZY TO W OPARCIU O GWARANCJĘ, UMOWĘ, DELIKT CZY KAŻDĄ INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA HIKVISION WIEDZIAŁA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.  
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA FIRMA HIKVISION NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI W SERWISIE HIKVISION LUB Z NIMI ZWIĄZANE — CZY TO W OPARCIU O GWARANCJĘ, UMOWĘ, DELIKT CZY KAŻDĄ INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ. FIRMA HIKVISION ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JEJ LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW. 

 


8.    Odszkodowanie
Użytkownik zwalnia firmę HIKVISION i jej podmioty stowarzyszone, prezesów, agentów i pracowników z wszelkich odpowiedzialności, odszkodowań i kosztów (w tym z kosztów rozliczeń oraz z uzasadnionych honorariów prawników) wynikających z roszczenia strony trzeciej dotyczącego korzystania przez użytkownika z Treści w serwisie HIKVISION lub naruszeniem Warunków korzystania, które spowodowało powstanie zobowiązań, szkód i kosztów przez użytkownika.

 


9.   Przestrzeganie przepisów handlowych

 


Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących sankcji, przepisów dotyczących zakazu bojkotu, eksportu oraz ponownego wywozu, w tym wszelkich przepisów obowiązujących firmę amerykańską, takich jak Administracyjne przepisy eksportowe (Export Administration Regulations, EAR), Przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) i programy sankcji ekonomicznych wdrażane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zarówno on, jak i jego instytucje finansowe (oraz wszelkie strony, które są jego właścicielem lub kontrolują go lub są właścicielem jego instytucji finansowych lub je kontrolują), nie podlegają sankcjom ani nie znajdują się na żadnej liście stron zabronionych lub zastrzeżonych, obejmujących między innymi listy obsługiwane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, Rząd Stanów Zjednoczonych (np. listy „Specially Designated Nationals List” oraz „Foreign Sanctions Evaders List” Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz „Entity List” Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych), Unię Europejską lub jej państwa członkowskie lub inne stosowne władze rządowe. 

 


10.   Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów
Prawo Chińskiej Republiki Ludowej reguluje Warunki korzystania. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z Warunków korzystania, związane z nimi lub ich naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane przez China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) w Pekinie zgodnie z zasadami CIETAC. Rada arbitrażowa będzie składać się z trzech arbitrów. O ile strony nie ustalą inaczej, postępowanie arbitrażowe odbędzie się w języku angielskim.

 


11.    Różne
11.1 Całość umowy, zrzeczenie się praw i klauzula salwatoryjna
Warunki korzystania stanowią całościowe i wyłączne porozumienie między użytkownikiem a firmą HIKVISION w odniesieniu do korzystania z usług. Niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub umowy między firmą HIKVISION a użytkownikiem dotyczące usług. Nieegzekwowanie przez firmę HIKVISION jakichkolwiek praw lub postanowień zawartych w Warunkach korzystania nie będzie stanowić zrzeczenia się takich praw lub postanowień ani innych praw lub postanowień zawartych w Warunkach korzystania. Jeśli sąd lub trybunał stwierdzi, że co najmniej jedno prawo lub postanowienie określone w niniejszych Warunkach korzystania jest nieważne, użytkownik zgadza się, że pozostała część Warunków korzystania pozostanie w pełnej mocy i będzie obowiązywać, a nieprawidłowe postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
11.2 Przypisanie
Użytkownikowi nie wolno przypisywać ani przenosić Warunków korzystania ani wszelkich praw i obowiązków pracowników na mocy prawa bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HIKVISION. Wszelkie próby przypisania lub przekazania Warunków korzystania przez użytkownika bez takiej zgody będą nieważne. Firma HIKVISION może swobodnie i bez ograniczeń przypisywać lub przenosić niniejsze Warunki korzystania, które pozostaną w pełni obowiązujące.

 


12.   Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem support.@hikvision.com

 Copyright © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.