Ogólne Warunki Użytkowania

 

Data ostatniej aktualizacji 1/22/2019

 

Niniejsze ogólne warunki użytkowania („Ogólne Warunki Użytkowania”) zawierają warunki, na jakich użytkownik korzysta z usług firmy Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd z jej podmiotami stowarzyszonymi (dalej „HIKVISION”, „my”, „nasz”, „nas”), świadczonych za pośrednictwem witryny https//indentity.hikvision.com, obejmującej konta internetowe HIKVISION i wszelkie usługi dostępne za pośrednictwem tych kont, w tym między innymi dostęp do Treści HIKVISION, usług pomocy online HIKVISION, różnorodnych wiadomości e-mail, powiadomień tekstowych i innych usług internetowych (łącznie „Usługi”).

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mają zastosowanie do wszystkich Usług oferowanych przez firmę HIKVISION, ale niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom użytkowania („Dodatkowe Warunki Użytkowania”). Wszelkie dalsze odwołania do wykorzystywania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania z dowolnymi Dodatkowymi Warunkami Użytkowania są nazywane łącznie jako „Warunki Użytkowania”. Należy przeczytać Warunki Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek Usług. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na akceptację Warunków Użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków Użytkowania, nie może korzystać z żadnych Usług.

 

1   Rejestracja konta i zarządzanie nim

 

Aby móc korzystać z Usług, użytkownik musi założyć konto („Konto”) na witrynie, przekazując firmie HIKVISION informacje wymagane w celu weryfikacji. Jako użytkownik, oświadcza i gwarantuje Pan(i), że: (i) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, przekazywane firmie HIKVISION w celu utworzenia Konta są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne; (ii) użytkownik zapewni prawidłowość, bezpieczeństwo i poufność tychże informacji dotyczących Konta; oraz (iii) korzystanie z Usług przez Użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów lub regulacji prawnych.

Aby korzystać z Usług, zgadzasz się na udostępnianie swoich danych, w tym danych kontaktowych, statystyk sprzedaży, zapasów, Hikvision i partnerom portalu, którzy są przez ciebie wybrani lub zbliżają się do współpracy.

Użytkownik ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa informacji dotyczących jego Konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania przeprowadzane za pośrednictwem jego Konta, niezależnie od faktu, czy to użytkownik samodzielnie autoryzował daną czynność. W razie uzyskania informacji o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do jego konta, użytkownik musi natychmiast powiadomić o tym firmę HIKVISION. Firma HIKVISION nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku niezachowania poufności informacji dotyczących Konta przez użytkownika.

 

2    Niniejsze warunki mogą ulegać zmianom

 

Firma HIKVISION zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszych Warunków Użytkowania, o ile niektóre postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania okażą się niekompletne lub nieaktualne i pod warunkiem, że modyfikacje te są przeprowadzane w racjonalnym zakresie, biorąc pod uwagę interesy użytkownika.

Wszelkie modyfikacje zostają w ten sposób włączone do niniejszych Warunków Użytkowania i wchodzą w życie w chwili opublikowania Warunkach Użytkowania na witrynie internetowej lub ich udostępnienia w inny sposób. Kontynuowanie korzystania z Usług po otrzymaniu zawiadomienia o modyfikacji warunków będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje zmodyfikowane Warunki Użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3   Treści HIKVISION

 

3.1 Treści HIKVISION

 

Kiedy użytkownik i inne osoby korzystają z Usług, otrzymują oni różne rodzaje zastrzeżonych treści stanowiących własność firmy HIKVISION, takich jak między innymi zestawy programistyczne (SDK), pliki nagłówkowe, interfejsy API, biblioteki, symulatory, oprogramowanie (kod źródłowy i kod obiektowy) oraz wszelkie techniczne lub inne specyfikacje bądź dokumentacje firmy HIKVISION, w zależności od przypadku. W rozumieniu niniejszych Warunków Użytkowania, wszelkie poprawki błędów, aktualizacje, uaktualnienia, modyfikacje, ulepszenia, uzupełnienia, poprawki, nowe wersje i modyfikacje takich treści będą uważane za Treści HIKVISION.

 

3.2 Licencja ograniczona dotycząca Treści HIKVISION

 

A.   Firma HIKVISION zachowuje pełne prawa własności do Treści HIKVISION. Firma HIKVISION niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwoływalnej, niepodlegającej sublicencji i nieprzenoszalnej licencji na wykorzystywanie, ocenę oraz testowanie Treści HIKVISION, wyłącznie w celu opracowania treści zgodnych z produktami HIKVISION.

B. Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, użyczać, przesyłać ani hostować na żadnej stronie internetowej lub serwerze, a także sprzedawać, redystrybuować ani podlicencjonować Treści HIKVISION w całości ani w części, ani też umożliwiać innym osobom przeprowadzania tego rodzaju działań. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści HIKVISION w jakichkolwiek innych celach, niż wyraźnie dozwolone w Punkcie 3.2.

C. Użytkownik nie może instalować, używać ani uruchamiać Treści HIKVISION na jakichkolwiek innych produktach lub w połączeniu z urządzeniami innymi, niż produkty HIKVISION lub umożliwiać tego jakimkolwiek innym osobom. Użytkownik nie może przeprowadzać we własnym zakresie i zobowiązuje się, że nie będzie umożliwiał innym osobom przeprowadzania czynności takich, jak kopiowanie (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy), dekompilowanie, inżynieria wsteczna, dezasemblacja, próby wyprowadzania kodu źródłowego, modyfikowanie, deszyfrowanie lub tworzenia dzieł pochodnych w odniesieniu do Treści HIKVISION lub jakichkolwiek ich części, za wyjątkiem sytuacji, w których jakiekolwiek powyższe ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie, w jakim pozwalają na to warunki licencjonowania regulujące korzystanie z komponentów Open Source lub kodów próbki, zawartych w Treściach HIKVISION.

D. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków licencji oprogramowania Open Source za każdym razem, kiedy tylko jakiekolwiek oprogramowanie typu Open Source jest wykorzystywane w jego produktach i nie może używać oprogramowania Open Source w sposób, który powodowałby, że jakiekolwiek nieotwarte Treści HIKVISION i/lub produkty HIKVISION będą podlegać jakimkolwiek warunkom lub zobowiązaniom licencyjnym oprogramowania Open Source.

 

3.3 Modyfikacje Treści HIKVISION

 

Firma HIKVISION zastrzega sobie prawo - bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika i wyłącznie według własnego uznania - dodania, zmiany lub usunięcia dowolnych funkcjonalności Treści HIKVISION w dowolnym czasie, po zamieszczeniu odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej (aktualizacje, uaktualnienia i modyfikacje Treści HIKVISION).

 

4    Treści Użytkownika

 

4.1 Treści Użytkownika

 

Korzystanie z Usług przez użytkownika lub inne osoby może obejmować przesyłanie lub udostępnianie naszej firmie określonych treści, a firma HIKVISION może prezentować takie treści. Ma to miejsce na przykład w przypadku projektów, w ramach których teksty, zdjęcia i materiały wideo oraz inne informacje na temat użytkownika i/lub innych osób są przesyłane do firmy HIKVISION w celach marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób zgodny z zaleceniami użytkownika.

Firma HIKVISION będzie przetwarzać takie Treści Użytkownika jedynie w celach marketingowych i promocyjnych. Niemniej jednak, w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, firma HIKVISION nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania podjęte w odniesieniu do Treści Użytkownika, w tym także za ich udostępnianie publiczne. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści Użytkownika ani przesyłać ich do firmy HIKVISION, chyba że uzyskał na to zgodę ich właściciela lub jest do tego upoważniony w inny sposób na mocy obowiązującego prawa.

 

4.2 Licencja ograniczona dotycząca Pana(i) Treści Użytkownika

 

Zachowuje Pan(i) pełne prawa własności do swoich Treści Użytkownika. Użytkownik udziela firmie HIKVISION ograniczonej, niewyłącznej, odwoływalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie i tworzenie dzieł pochodnych w odniesieniu do Treści Użytkownika w celach określonych w Punkcie 3.1.

W razie jakichkolwiek modyfikacji Treści Użytkownika, użytkownik musi powiadomić o tym firmę HIKVISION na piśmie z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni.

 

5    Reklama

 

Za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych lub wymaganych przez Warunki Użytkowania bądź w inny sposób, użytkownik nie może wykorzystywać nazwy, logo HIKVISION ani żadnych innych znaków towarowych lub elementów marki HIKVISION.

 

6     Poufność

 

Użytkownik musi traktować Treści HIKVISION jako informacje poufne i wykorzystywać oraz ujawniać je wyłącznie zgodnie z Warunkami Użytkowania oraz treścią jakichkolwiek innych umów przyznających mu takie prawa. Niemniej jednak, Treści HIKVISION nie są uważane za informacje poufne, jeśli rzeczone Treści: (a) są lub stają się dostępne publicznie; (b) były znane przez użytkownika w sposób zgodny z prawem przed ich otrzymaniem; (c) zostały otrzymane przez użytkownika od jakiejkolwiek osoby trzeciej bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań; lub (d) zostały opracowane niezależnie przez użytkownika bez korzystania z Treści HIKVISION.

 

7    Postępowanie Użytkownika

 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie, Treści Użytkownika oraz komunikację z innymi osobami podczas korzystania z Usług. Podczas korzystania z Usług użytkownik musi przestrzegać następujących wymogów:

A. Użytkownik musi korzystać z Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i tylko w zakresie dozwolonym przez takie przepisy. Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu naruszania praw własności intelektualnej innych osób lub w celu popełnienia jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem.

B. Użytkownik nie może korzystać z Usług lub wykorzystywać dostępu do nich w celu promowania produktu lub usługi, bądź w jakichkolwiek innych celach, które mogą stać w sprzeczności z działalnością i interesami firmy HIKVISION.

C. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Usług w sposób niewłaściwy, ingerując w ich normalne funkcjonowanie lub próbując uzyskać do nich dostęp za pomocą jakiejkolwiek innej metody, niż poprzez interfejsy i instrukcje udostępniane przez HIKVISION.

D. Użytkownik nie może przesyłać za pośrednictwem Usług lub strony internetowej żadnych wirusów, oprogramowania typu malware lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego oprogramowania ani linków do takiego oprogramowania.

 

8    Zawieszenie i wypowiedzenie świadczenia Usług

 

8.1   Wypowiedzenie ze strony użytkownika lub firmy HIKVISION

 

Użytkownik i firma HIKVISION mogą wypowiedzieć dowolną Usługę w dowolnej chwili, z co najmniej 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Należy pamiętać, że jeśli jakiekolwiek Usługi są wciąż dostępne dla użytkownika za pośrednictwem Konta zostaną anulowane natychmiast po wypowiedzeniu.

 

8.2    Zawieszenie i wypowiedzenie przez firmę HIKVISION

 

Firma HIKVISION może - ze skutkiem natychmiastowym i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności - ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług dla użytkownika, który nie przestrzega Warunków Użytkowania lub korzysta z Usług w sposób, który może spowodować pociągnięcie naszej firmy do odpowiedzialności prawnej bądź zakłóca korzystanie z Usług przez inne osoby. Ponadto, firma HIKVISION może również zawiesić świadczenie Usług dla użytkownika, jeśli podejmie czynności mające na celu wyjaśnienie podejrzeń dotyczących jego niewłaściwego postępowania.

Należy pamiętać, że jeśli firma HIKVISION wypowie, ograniczy lub zawiesi Konto użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 8.2, użytkownik nie będzie mógł dłużej logować się na swoje Konto ani korzystać z żadnych Usług za pośrednictwem swojego Konta.

 

9  Modyfikacje Usług

 

Firma HIKVISION stale modyfikuje i doskonali swoje Usługi. Firma HIKVISION zastrzega sobie prawo - bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika i wyłącznie według własnego uznania - dodania, zmiany lub usunięcia dowolnych funkcjonalności Usługi w dowolnym czasie, bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia (aktualizacje, uaktualnienia i modyfikacje Usług).

 

10   BRAK GWARANCJI

 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA HIKVISION, JEJ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŻONE, JAK I DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, TYTUŁÓW WŁASNOŚCI, MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA DANYCH ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU PROWADZONYCH TRANSAKCJI LUB WYKORZYSTANIA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ. 

FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT, OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM LUB W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI USŁUGAMI CHMURY) LUB PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ INTERNETOWĄ LUB USŁUGĘ, DO KTÓREJ PROWADZĄ ZAMIESZCZONE LINKI. 

FIRMA HIKVISION NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAWARTYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, FIRMA HIKVISION NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRAWAMI AUTORSKIMI, LEGALNOŚCI ANI PRZYZWOITOŚCI MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W SYSTEMIE LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. FIRMA HIKVISION NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SUGESTII BĄDŹ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH BĄDŹ KUPOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. 

UŻYTKOWNIK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET I PONOSI CAŁOŚĆ RYZYKA W TYM ZAKRESIE. FIRMA HIKVISION NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD BRAKÓW, USZKODZEŃ, ATAKÓW CYBERNETYCZNYCH, WIRUSÓW, ZAKŁÓCEŃ, ATAKÓW HACKERSKICH, ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH NARUSZEŃ DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ I FIRMA  HIKVISION NIE PONOSI Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. 

ZASADY DOTYCZĄCE NADZORU I OCHRONY DANYCH ORAZ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W ODNIESIENIU DO PRYWATNOŚCI SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU I MOGĄ WYMAGAĆ PONOSZENIA PEWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I OŚWIADCZA, ŻE TO UŻYTKOWNIK (A NIE FIRMA HIKVISION) BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK SIĘ ZNAJDUJE, A FIRMA HIKVISION NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA USŁUG DO JAKICHKOLWIEK CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ: UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO; NAGRYWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE TREŚCI WIDEO LUB AUDIO NIEZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM; BRAK PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ODNIESIENIU DO OBOWIĄZKU POWIADOMIENIA ODPOWIEDNICH WŁADZ I ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI; NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH; WYKORZYSTANIE W ZWIĄZKU Z LECZENIEM MEDYCZNYM W INNYCH SYTUACJACH, W KTÓRYCH AWARIA USŁUGI MOGŁABY STANOWIĆ PRZYCZYNĘ ŚMIERCI LUB ODNIESIENIA OBRAŻEŃ CIAŁA. 

 

11   OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA HIKVISION, PRZEDSTAWICIELE JEJ ORGANÓW ZARZĄDZANIA, MENEDŻEROWIE, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE, PODMIOTY POWIĄZANE, WYKONAWCY, PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYPADKOWE, W TYM TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK STRATY DOTYCZĄCE UTRATY ZYSKÓW PRZEZ FIRMĘ, PRZERWY W JEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY DANYCH LUB TREŚCI, DOKUMENTACJI LUB ZYSKÓW, USZKODZENIA USŁUG, USZKODZENIA KOMPUTERA, KOSZTU USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG, NARUSZENIA PRYWATNOŚCI BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ USŁUGI LUB AWARIE USŁUG, NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB WYNIKAJĄCEJ Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ DOKTRYNY PRAWNEJ, NIEZALEŻNIE OD FAKTU, CZY FIRMA HIKVISION ZDAWAŁA SOBIE SPRAWĘ LUB POWINNA BYŁA ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.  

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, FIRMA HIKVISION NIE PONOSI W ŻADNYM PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI LUB WYNIKAJĄCYCH Z ICH WYKORZYSTYWANIA, ZARÓWNO NA PODSTAWIE GWARANCJI, JAK I UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ DOKTRYNY PRAWNEJ. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW HIKVISION.

WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA ODSZKODOWAŃ W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEJ POWYŻSZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWIĄ KLUCZOWE ELEMENTY, NA KTÓRYCH PODSTAWIE FIRMA HIKVISION REALIZUJE TRANSAKCJE Z UŻYTKOWNIKIEM.

 

12    Odszkodowanie

 

Użytkownik będzie chronić i zabezpieczać firmę HIKVISION oraz jej podmioty stowarzyszone, przedstawicieli organów zarządzania, agentów i pracowników przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami oraz kosztami (w tym kosztami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń i uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z roszczenia strony trzeciej w związku z korzystaniem z Usług lub naruszenia Warunków Użytkowania, jeśli tego rodzaju zobowiązania, szkody i koszty powstały z winy użytkownika.

 

13   Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

 

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają ustawodawstwu Chińskiej Republiki Ludowej. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania lub powstałe w związku z nimi, a także dotyczące ich naruszenia, rozwiązania lub nieważności, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez China International Economic and Trade Arbitration Commission (Chińską Komisję Arbitrażową ds. Handlu i Międzynarodowej Wymiany Handlowej („CIETAC”)) w Pekinie, zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności tej Komisji. Trybunał arbitrażowy będzie składać się z trzech arbitrów. Jeżeli Strony nie określą wyraźnie inaczej, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

 

14    Postanowienia różne

 

14.1 Całość Umowy; Zrzeczenie się praw; Rozłączność postanowień Umowy

 

Warunki Użytkowania stanowią pełne i wyłączne porozumienie zawierane między użytkownikiem a firmą HIKVISION w odniesieniu do korzystania z Usług - niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub uzgodnienia pomiędzy firmą HIKVISION a użytkownikiem w odniesieniu do Usług. Brak wyegzekwowania przez firmą HIKVISION jakiegokolwiek prawa lub postanowienia określonego w niniejszych Warunkach Użytkowania nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia, bądź jakichkolwiek innych praw lub postanowień określonych w Warunkach Użytkowania. Jeśli sąd lub trybunał uzna, że jedno lub więcej praw bądź postanowień określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania jest nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Warunków Użytkowania pozostaną w mocy, postanowienie uznane za nieważne będzie wymagalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a użytkownik niniejszym wyraża na to zgodę.

 

14.2 Przeniesienie

 

Użytkownik nie może scedować ani przenieść niniejszych Warunków Użytkowania, a także swoich praw lub zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HIKVISION. Wszelkie podjęte przez użytkownika próby scedowania lub przeniesienia Warunków Użytkowania bez takiej zgody będą nieważne. Firma HIKVISION może swobodnie scedować lub przenieść niniejsze Warunki Użytkowania bez żadnych ograniczeń i w takim przypadku pozostaną one w pełni skuteczne.

 

15    Kontakt z naszą firmą

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą za pośrednictwem adresu info@hikvision.com.

 

 

Copyright © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top