Obecné podmínky používání

 

Poslední aktualizace: 1/22/2019

 

 

Tyto obecné podmínky používání („Obecné podmínky používání”) obsahují podmínky, za nichž používáte služby, které společnost Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd spolu se svými přidruženými společnostmi (dále jen „HIKVISION“, „My“, „Náš“, „Nám“) poskytuje na https//partner.hikvision.com, včetně online účtů HIKVISION a jakýchkoliv služeb, které jsou dostupné prostřednictvím takového účtu, mimo jiné včetně přístupu k obsahu HIKVISION, online pomocným službám HIKVISION, různým e‑mailovým textovým oznámením a dalších online služeb (dohromady jen „Služby“).

 

Tyto obecné podmínky použití platí pro všechny služby, které poskytuje společnost HIKVISION, ale na některé služby se mohou vztahovat další specifické podmínky platné pro některé služby („Další podmínky použití“). Viz kombinace těchto obecných podmínek použití a jakýchkoliv platných dalších podmínek použití, které bývají souhrnně nazývány jako „Podmínky použití.“ Před používáním jakýchkoliv služeb si přečtěte podmínky používání. Používáním těchto služeb souhlasíte s tím, že akceptujete podmínky použití a budete jimi vázání. Pokud podmínky použití neakceptujete, pak prosím žádné Služby nepoužívejte.

 

1   Registrace a správa účtu

 

Pro používání služeb musíte zaregistrovat účet („Účet“) na webové stránce tím, že společnosti HIKVISION poskytnete požadované informace za účelem ověření. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) veškeré požadované registrační informace, které poskytujete společnosti HIKVISION pro vytvoření vašeho Účtu, jsou pravdivé, přesné a úplně; (ii) budete udržovat přesnost, bezpečnost a důvěrnost těchto informací o účtu; a (iii) vaše používání Služeb nesmí porušovat žádný platný zákon ani předpis.

A szolgáltatások igénybevételéhez vállalja, hogy megosztja a Hikvisionnel és a portál partnerekkel, akiket Ön választott, vagy akik szeretnének Önnel együttműködni, az Ön adatait, ideértve a elérhetőségeit, az értékesítési statisztikáit és a készletadatait.

Nesete odpovědnost za zabezpečení informací o vašem Účtu. Nesete odpovědnost za jakoukoliv činnost, k níž dochází na vašem Účtu bez ohledu na to, zda jste nebo nejste oprávněni tuto činnost provádět. Pokud se dozvíte o jakémkoliv neoprávněném přístupu na váš účet, měli byste o tom okamžitě informovat společnost HIKVISION. Společnost HIKVISION by v žádném případě neměla nést odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé z toho, že se vám nepodařilo zachovat důvěrný charakter vašeho Účtu.

 

2    Tyto termíny se mohou měnit

 

Společnost HIKVISION si vyhrazuje právo na základě svého uvážení měnit tyto Termíny použití, pokud se ukáže, že některá ustanovení těchto Termínů použití jsou neúplná nebo zastaralá a dále, pokud tyto změny považujete za přiměřené s ohledem na vaše zájmy.

Všechny změny jsou tímto odkazem zahrnuty do Podmínek použití a stávají se platnými na základě revidovaných Podmínek použití uveřejněných na webové stránce nebo jinak vám poskytnutých. Pokračující používání Služeb po oznámení označí vaše potvrzení a souhlas být vázání těmito upravenými Podmínkami používání.

 

3   Obsah HIKVISION

 

3.1 Obsah HIKVISION

 

Když vy a ostatní používáte Služby, budou vám poskytnuty různé druhy vlastnického obsahu HIKVISION mimo jiné včetně sad na rozvoj softwaru (SDK), souborů se záhlavím, API, knihoven, simulátorů, softwaru (zdrojový kód a cílový kód) a jakékoliv technické nebo jiné specifikace či dokumentace HIKVISION, na základě platnosti. Za účelem těchto podmínek používání budou jakékoliv opravy chyb, aktualizace, upgrady, úpravy, rozšíření, doplnění, nová vydání a nové verze takového obsahu zahrnuty v obsahu HIKVISION.

 

3.2 Omezená licence obsahu HIKVISION

 

Společnost HIKVISION si ponechává plné vlastnictví obsahu HIKVISION. .HIKVISION vám tímto uděluje omezenou, nevýhradní odvolatelnou licenci, na jejímž základě nelze poskytovat dílčí licence, na používání, hodnocení a testování obsahu HIKVISION pro a pouze pro vývoj obsahů kompatibilních s výrobky HIKVISION.

B. Obsah HIKVISION v celém rozsahu, ani jeho část nesmíte pronajímat, půjčovat, uploadovat ani hostovat na jakékoliv webové stránce nebo serveru, ani je nesmíte prodávat, redistribuovat, ani poskytovat na základě dílčí licence, ani to nesmíte umožnit dělat ostatním. Obsah HIKVISION nesmíte používat pro žádný účel, který není výslovně povolen v odstavci 3.2.

C. Obsah HIKVISION nesmíte instalovat, používat ani provozovat na jakýchkoliv jiných výrobcích nebo v souvislosti s jinými zařízeními, než jsou výrobky HIKVISION, ani to nesmíte umožnit ostatním. A nesmíte, ani nesmíte poskytnout souhlas nebo umožnit ostatním kopírovat (není-li to výslovně povoleno na základě této Smlouvy), dekompilovat, zpětně dešifrovat, demontovat, snažit se odvozovat zdrojový kód úpravy, dešifrování nebo vytváření odvozených prací od obsahu HIKVISION nebo jakékoliv jeho části s výjimkou a pouze do té míry, jak jsou jakákoliv předchozí omezení zakázána platnými zákony nebo v tom rozsahu, jak to může být povoleno licenčními podmínkami, které upravují používání komponentů z otevřených zdrojů nebo vzorového kódu zahrnutého s obsahem HIKVISION.

D.  Souhlasíte s dodržováním všech platných licenčních podmínek Open Source Softwaru, pokud je jakýkoliv Open Source Software zahrnutý ve vašich vlastních výrobcích a nebudete používat žádný Open Source Software takovým způsobem, který by vedl k tomu, že neotevřené části obsahu HIKVISION a/nebo výrobků HIKVISION budou předmětem jakýchkoliv licenčních podmínek nebo závazků Open Source Software.

 

3.3 Změny obsahu HIKVISION

 

Společnost HIKVISION si vyhrazuje právo, bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám, na základě svého uvážení přidávat, měnit nebo odstraňovat funkčnost z obsahu HIKVISION, a to kdykoliv, bez předchozího oznámení, který byl uveřejněn na webové stránce (aktualizace, upgrady a úpravy obsahu HIKVISION).

 

4    Uživatelský obsah

 

4,1    Uživatelský obsah

 

Když vy a ostatní používáte Služby, můžete odevzdat nebo nám poskytnout přístup k určitému obsahu a společnost HIKVISION může tento obsah zobrazovat; příklady projektových případů, jimiž jsou textové, obrazové a video materiály a další informace o vás a/nebo ostatních, které poskytujete společnosti HIKVISION za účelem marketingu a reklamy na webové stránce nebo jiným způsobem v souladu s vaším pokynem.

Společnost HIKVISION bude zpracovávat pouze takový uživatelský obsah pro účely marketingu a reklamy. Avšak, v maximální míře přípustné povinným zákonem, společnost HIKVISION nenese odpovědnost za jakékoliv kroky, které provedete s ohledem na jakýkoliv Uživatelský obsah včetně jeho veřejného sdílení. Uživatelský obsah nesmíte používat nebo jej musíte předat společnosti HIKVISION, pokud nemáte povolení jehovlastníka nebo nejste jinak ze zákona oprávněni tak učinit.

 

4.2 Omezená licence k vašemu uživatelskému obsahu

 

Ponecháváte si plné vlastnictví obsahu Uživatelé. Udělujete společnosti HIKVISION omezené, nevýhradní, odvolatelné a nepřevoditelné právo, které nesmí být formou podlicence poskytováno dalšímu subjektům, ohledně používání, reprodukování, úpravy, distribuce a vytváření odvozených prací uživatelského obsahu za konkrétním účelem uvedeným v odstavci 3.1.

V případě jakýchkoliv změn uživatelského obsahu musíte informovat společnost HIKVISION na základě oznámení s nejméně 30denním předstihem.

 

5    Reklama

 

Není-li výslovně povoleno nebo vyžadováno na základě Podmínek použití nebo jinak, nesmíte používat jméno HIKVISION, logo, ani jakékoliv jiné prvky ochranných známek nebo značky HIKVISION.

 

6   Utajení

 

Jste povinni uchovávat obsah HIKVISION jako důvěrné informace a používat a poskytovat je pouze v souladu s Podmínkami použití a jakoukoliv jinou smlouvou, která poskytuje tato práva. Obsah HIKVISION však není považován za důvěrné informace, pokud tento obsah: (a) se stane veřejně dostupným; (b) vám byl zákonným způsobem známý ještě před jeho obdržením od vás; (c) jste obdrželi od nějaké třetí strany bez jakéhokoliv povědomí o porušení jakéhokoliv závazku vám dluženého; nebo (d) jste jej nezávisle vyvinuli bez jakéhokoliv odkazu na váš obsah HIKVISION.

 

7    Chování uživatele

 

Při používání služeb jste odpovědní za vaše chování, uživatelský obsah a komunikaci s ostatními. Při používání služeb musíte dodržovat následující požadavky:

A.   Musíte služby používat v souladu s platnými zákony a pouze tak, jak tyto zákony povolují. Služby nesmíte používat za účelem porušení práv duševního vlastnictví ostatních, ani k provádění nezákonné činnosti.

B.    Služby byste neměli používat, ani k nim získat přístup za účelem reklamy na výrobek nebo službu, ani pro jakékoliv jiné účely, které mohou být v rozporu s podnikáním a zájmy společnosti HIKVISION.

C.    Naše služby nesmíte neoprávněně používat tím, že byste narušili jejich normální fungování nebo tak, že byste se pokoušeli získat k nim přístup s použitím jiné metody než prostřednictvím rozhraní a pokynů poskytovaných společností HIKVISION.

D.   Prostřednictvím služeb ani webové stránky nesmíte přenášet žádné viry, malware, ani jiné typy škodlivého softwaru, ani odkazy na takový software.

 

8    Pozastavení a ukončení poskytování služeb

 

8.1   Ukončení vámi nebo společností HIKVISION

 

Vy i společnost HIKVISION můžete poskytování Služeb kdykoliv ukončit, a to s nejméně 30denní výpovědní lhůtou. Mějte prosím na paměti, že po vypovězení ztratíte přístup k jakýmkoliv službám, které vám byly na základě Účtu dostupné.

 

8.2    Pozastavení a ukončení poskytování služeb společností HIKVISION

 

Společnost HIKVISION může s okamžitou platností a bez jakékoliv odpovědnosti omezit či pozastavit poskytování Služeb vám, pokud nesplníte Podmínky používání nebo pokud budete Služby používat způsobem, v jehož důsledku nám vzniká právní odpovědnost nebo dojde k narušení používání Služeb ostatními. Rovněž společnost HIKVISION může pozastavit poskytování Služeb vám, pokud budeme mít podezření, že se chováte nesprávným způsobem.

Pokud společnost HIKVISION ukončí, omezí nebo pozastaví váš účet v souladu s tímto Odstavcem 8.2 nebudete již moci se přihlašovat k vašemu účtu, ani nebudete moci používat prostřednictvím vašeho účtu jakékoliv Služby, ani k nim nebudete mít přístup.

 

9    Změna služeb

 

Společnost HIKVISION soustavně mění a zlepšuje Služby. Společnost HIKVISION si vyhrazuje právo, bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám, na základě svého uvážení přidávat, měnit nebo odstraňovat funkčnost ze Služeb, a to kdykoliv, bez předchozího oznámení (aktualizace, upgrady a změny Služeb).

 

10   ŽÁDNÁ ZÁRUKA

 

SLUŽBY JSOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ ZÁKONEM POSKYTOVÁNY PRO VAŠE POHODLÍ TAK „JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“ SE VŠEMI CHYBAMI A VADAMI A SPOLEČNOSTHIKVISION I NAŠI DODAVATELÉ A PODKYTOVATELÉ LICENCE VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLIV ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ČI ZÁKONNÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, VLASTNICKÉHO NÁROKU, NERUŠENÉ DRŽBY, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, DOSTUPNOSTI, BEZPEČNOSTI DAT A JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, KTERÉ VYPLYNOU V PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ OBCHODU. 

HIKVISION NEZARUČUJE, NESCHVALUJE ANI NEGARANTUJE, ANI NEPŘEJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV VÝROBEK, SOFTWARE NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM NEBO VE SPOJENÍ SE SLUŽBAMI (MIMO JINÉ VČETNĚ CLOUDOVÝCH SLUŽEB) NEBO WEBOVÉ STRÁNKY ČI SLUŽBY S HYPERODKAZEM. 

HIKVISION NEUDĚLUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ JAKÉHOKOLIV OBSAHU, KTERÝ JE OBSAŽEN NEBO PŘÍSTUPNÝ VE SLUŽBÁCH A HIKVISION NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST, OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV, DODRŽOVÁNÍ, ZÁKONNOSTI ČI PATŘIČNOSTI MATERIÁLU OBSAŽENÉHO VE SLUŽBÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM DOSTUPNÉHO. HIKVISION NEUDĚLUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ NÁVRHŮ NEBO DOPORUČENÍ SLUŽEB NEBO VÝROBKŮ NABÍZENÝCH NEBO NAKUPOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. 

JSTE SI VĚDOMI TOHO, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE SPOJENO S INTERNETEM A POUŽÍTÍ BUDE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. HIKVISION NEUDĚLUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHO, ŽE BY SLUŽBY BYLY BEZ ZÁVAD, POŠKOZENÍ, ODOLNÉ PROTI KYBERÚTOKŮM, VIRŮM, ZÁSAHŮM, HACKERŮM, MALWARU NEBO JINÝM BEZPEČNOSTNÍM RIZIKŮM A HIKVISION SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI V TOMTO OHLEDU. 

DOHLED, OCHRANA DAT A ZÁKONY NA OCHRANU OSOBNÍCH DAT SE LIŠÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍ A MOHOU PRO VÁS ZNAMENAT URČITÉ POVINNOSTI S OHLEDEM NA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VY (A NIKOLIV HIKVISION) PONESETE ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ TOHO, ŽE BUDETE DODRŽOVAT ZÁKONY PLATNÉ V MÍSTĚ, KDE ŽIJETE A ŽE HIKVISION NEPONESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU SLUŽBY POUŽÍVÁNY PRO NEZÁKONNÉ ÚČELY, MIMO JINÉ VČETNĚ NÍŽE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ: NEOBČANSKÉ POUŽÍVÁNÍ; ZÁZNAM NEBO SDÍLENÍ VIDEO NEBO AUDIO OBSAHU, KTERÝ NENÍ V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY; NEDODRŽENÍ ZVYKOVÉHO PRÁVA; PORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN; POUŽÍVÁNÍ VE SPOJENÍ S LÉKAŘSKÝM OŠETŘENÍM NEBO V JINÝCH SITUACÍCH, KDE MŮŽE PORUCHA SLUŽEB VÉST KE SMRTI NEBO ZRANĚNÍ OSOB. 

 

11 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA NEBUDOU HIKVISION, JEJÍ ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, AKCIONÁŘI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, OBCHODNÍ ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DAT NEBO OBSAHU, DOKUMENTACE NEBO ZISKU, PŘERUŠENÍ SLUŽEB, POŠKOZENÍ POČÍTAČŮ, NÁKLADŮ NA NÁHRADNÍ SLUŽBY, NESCHOPNOSTI POUŽIVAT SLUŽBY, ÚNIKU DAT ČI JINÉ ODPOVĚDNOSTI ČI ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ SLUŽBAMI NEBO PORUCHAMI SLUŽEB, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA HKIVISION VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD.  

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA NEBUDE HIKVISION ODPOVĚDNÁ ZA NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUŽEB NEBO SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. HIKVISION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI S OHLEDEM NA POSKYTOVATELE LICENCE A DODAVATELE HIKVISION.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ŠKOD UVEDENÝCH VÝŠE PŘEDSTAVUJE ZÁSADNÍ PRVKY ZÁKLADU VYJEDNÁVÁNÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ HIKVISION A VÁMI.

 

12    Odškodnění

 

Jste povinni společnost HIKVISION, její přidružené společnosti, řídící pracovníky, obchodní zástupce i zaměstnance odškodnit a chránit před jakoukoliv odpovědností, škodami a náklady (včetně nákladů na urovnání a přiměřených právnických poplatků) vyplývajících z nároků třetích stran s ohledem na nebo ve spojení s vaším používáním Služeb nebo porušením Podmínek použití, pokud tyto odpovědnosti, škody a náklady byly způsobeny vámi.

 

13   Rozhodné právo a řešení sporů

 

Podmínky používání se řídí zákony Čínské lidové republiky. Jakékoliv spory, rozpory nebo nároky vyplývající z nebo související s podmínkami používání nebo jejich porušením, ukončením nebo neplatností, budou s konečnou platností řešeny Čínskou komisí pro mezinárodní ekonomickou a obchodní arbitráž („CIETAC“) v Pekingu a v souladu s pravidly CIETAC. Smírčí tribunál budou tvořit tři smírčí soudci. Nedohodnou-li se strany jinak, bude jazykem používaným ve smírčím řízení bude angličtina.

 

14 Různé

 

14.1 Celá smlouva; zřeknutí se; oddělitelnost

 

Podmínky použití představují celou a výhradní dohodu mezi vámi a společností HIKVISION s ohledem na používání Služeb a tyto podmínky nahrazují a vyměňují jakékoliv předchozí ústní či písemné ujednání nebo dohody mezi HIKVISION a vámi s ohledem na služby. Pokud společnost HIKVISION nebude uplatňovat některé právo nebo ustanovení Podmínek použití, neznamená to, že se zříká tohoto práva či ustanovení nebo jakýchkoliv jiných práv či ustanovení v Podmínkách použití. Pokud některý soud nebo tribunál zjistí, že jedno nebo více práv či ustanovení uvedených v těchto podmínkách použití je neplatné, souhlasíte s tím, že zbytek Podmínek použití zůstane v plné platnosti a účinnosti a neplatná ustanovení budou vynutitelná v maximálním rozsahu vyžadovaném ze zákona.

 

14.2 Převod

 

Podmínky použití, ani žádná související práva či povinnosti ze zákona nesmíte bez předchozího písemného souhlasu HIKVISION převádět. Jakýkoliv pokus o převod Podmínek použití bude bez takového souhlasu neplatný. HIKVISION může tyto Podmínky použití volně bez omezení převádět a ty pak zůstanou v plné platnosti.

 

15    Kontaktní údaje

 

Máte-li jakékoliv otázky, kontaktujte nás okamžitě e‑mailem na info@hikvision.com.

 

 

Copyright © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.