PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH DAT

 

Důležité upozornění

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. A její přidružené společnosti (souhrnně „Hikvision“ nebo „my“) poskytuje exkluzivní, na inovace a obchodně zaměřený partnerský program. Jsme připraveni investovat do našich partnerů s ohledem na využívání příležitostí, které projekty nabízí. K tomu, abyste se mohli stát členem našeho partnerského programu se musíte zaregistrovat na partnerském portálu Hikvision, což je interaktivní a otevřená platforma. Na tomto portálu můžete využívat síť obchodních příležitostí, různé informace o výrobcích, praktické prodejní nástroje a marketingové zdroje. Partnerský portál Hikvision efektivně poskytuje naprosto aktuální a spolehlivé informace, které podpoří rozvoj vašeho podniku.

HIKVISION si uvědomuje význam ochrany osobních údajů a také význam zachovávání utajení osobních informací. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny projekty a služby, které poskytujeme, a stanoví, jak můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat informace týkající se uživatelů programu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit na základě úprav zákonů a předpisů, změn vládní politiky nebo změn firemní politiky. Jakékoliv změny zásad budou uvedeny na naší webové stránce nebo mohou být individuálně oznámeny uživateli.

 

Shromažďování vašich informací

Během vašeho používání webové stránky o vás může společnost HIKVISION shromažďovat určité informace, které jsou popsány v těchto předpisech. Informace mohou být rozděleny na informace, které poskytujete, a informace, které společnost HIKVISION shromažďuje.

Osobní údaje, které nám poskytujete, mohou zahrnovat vaše jméno, profesi,  oddělení, telefonní číslo, e-mail, jméno společnosti, webovou adresu, PSČ, typ společnosti, číslo zaměstnance, vertikální odvětví, celkové příjmy z zabezpečení, celkové příjmy CCTV a další související informace.

Osobní informace, které shromažďujeme, jsou uvedeny v pravidlech používání cookies.

 

Používání osobních dat

Vaše osobní údaje shromažďujeme v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytování uspokojivých služeb tak, aby byly splněny následující účely:

  o    uspokojování vašich požadavků

  o    zvyšování bezpečnosti webových stránek, jako je ověření uživatele, ochrana bezpečnosti, zjišťování podvodu, archivace a zálohování

  o    hodnocení vaší aplikace pro pozici v HIKVISION

  o    hodnocení vaší aplikace pro pozici

  o    pro interní účely, jako jsou audity, analýzy dat a výzkum

  o    poskytování dalších vámi požadovaných služeb

  o    používání určitých cookies, které nejsou nezbytné, a pomáhají lépe porozumět vašemu chování, což pomáhá optimalizovat služby, které vám poskytujeme, zlepšovat jejich kvalitu a zdokonalovat funkční design

  o   Shromážděné informace můžeme s vaším souhlasem nebo jinak dle zákona používat v souladu s tím, jak je popsáno v těchto podmínkách ochrany dat.

 

Sdílení osobních informací

HIKVISION nebude zveřejňovat vaše osobní údaje, pokud to nebude (I) s vaším předchozím písemným souhlasem; (II) v souladu s platnými zákony a právními předpisy nebo pokud to vyžadují příslušné orgány; (III) vyžadováno pro nabízení služeb; nebo (IV) pro ochranu jejích legitimních zájmů, například ochrana práv ve správních nebo soudních řízeních nebo v případě, že je společnost nebo její část převedena nebo prodána jiné osobě.

HIKVISION bude při sdílení vašich osobních informací s ostatními společnostmi HIKVISION na celém světě postupovat v souladu s platnými zákony a předpisy. HIKVISION může navíc některé osobní informace poskytnout svým strategickým partnerům - třetím osobám, které v té době spolupracují se společností HIKVISION, za účelem poskytování lepších a kvalitnějších služeb. V případě jakéhokoliv sdílení osobních informací do zemí mimo Evropský hospodářský prostor v rámci sdílení informací, jak je uvedeno výše, budeme dbát o to, aby byly tyto informace přenášeny v souladu s ochranou osobních údajů a v souladu s platnými zákony na ochranu dat. HIKVISION zavádí smluvní ochranu schválenou Evropskou komisí s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany. Pro kopírování těchto smluv se na nás obraťte s použitím níže uvedených kontaktních informací.

HIKVISION omezuje přístup k osobním informacím na nejnutnější případy a vyžaduje od svých zaměstnanců, aby dodržovali utajení vašich osobních dat.

 

Ukládání osobních informací

HIKVISION ukládá vaše osobní informace tak dlouho, jak to bude nutné pro zodpovězení vaší otázky. Vaše osobní informace budou uchovávány maximálně tak dlouho, jak to bude nutné pro účely uvedené v těchto pravidlech, pokud ovšem nebudete požadovat vymazání nebo pokud toto vymazání nepřipouští zákon.

 

Převod osobních informací

Pokud se může stát, že bude potřeba převést osobní informace mimo vaší jurisdikci, ať již naším přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb třetích stran, učiníme tak v souladu s platnými zákony. Zejména zajistíme, aby byly všechny převody v souladu s požadavky na základě vašich platných místních zákonů na ochranu dat tím, že bychom zavedli vhodná bezpečnostní opatření. Budete mít právo být informováni o příslušných bezpečnostních opatřeních, přijatých společností  HIKVISION za účelem tohoto převodu vašich osobních informací.

HIKVISION je společnost se sídlem v Číně s celosvětovou působností. S ohledem na to splňuje platné zákony a my můžeme převádět vaše osobní data na jakoukoli přidruženou společnost skupiny HIKVISION při zpracování informací za účelem, který je popsán v těchto pravidlech na ochranu dat. Vaše osobní data můžeme rovněž převádět na naše poskytovatele služeb - třetí strany, kteří se mohou nacházet v zemi nebo oblasti mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Pokaždé, když společnost HIKVISION sdílí osobní data pocházející ze zemí  EEA s třetí stranou, která nemusí být subjektem společnosti IKVISION mimo EEA, učiníme tak na základě smluvních ustanovení normy EU nebo jakýchkoliv jiných opatření poskytnutých v GDPR.

Společnost HIKVISION může používat zahraniční pobočky provozované a kontrolované společností HIKVISION za účelem zpracování nebo zálohování vašich osobních informací. V současné době má společnost HIKVISION datové centrum na AWS serveru, který se nachází v Tokiu. Byli jste obeznámeni s tím, že rizika na základě platných zákonů na ochranu dat jsou různá a my můžeme přenášet a ukládat vaše osobní informace v našich zahraničních zařízeních. To však nemění žádný z našich závazků s ohledem na ochranu vašich osobních informací v souladu s těmito pravidly na ochranu osobních dat.

 

Vaše práva

Uchovávání vašich osobních informací nám pomůže zajistit, že vám budeme poskytovat nejaktuálnější nabídky. Přístup, aktualizaci nebo mazání vašich osobních informací můžete provádět prostřednictvím vašeho profilu účtu.  Jsme připraveni pomáhat vám s řízením vašich předplatných, deaktivace vašeho účtu a odstranění vašeho aktivního profilu a dat.

Vaše osobní informace is uchováme po dobu nutnou ke splnění účelu stanoveného v tomto Prohlášení o ochraně dat s výjimkou případu, kdy platné zákony vyžadují nebo povolují delší dobu uchování.

Pokud se nacházíte v Evropské Unii, tak máte na základě omezení příslušných zákonů určitá práva s ohledem na vaše osobní informace, jako je právo na přístup, usměrňování, omezení, opozice a přenosnost. Za účelem uplatňování vašich práv se na nás obraťte na níže uvedených kontaktních informací. Máte rovněž právo svůj souhlas kdykoliv bezplatně zrušit. Můžete tak učinit tím, že zrušíte souhlas se zasíláním direktmarketingových materiálů a prostřednictvím nastavení prohlížeče odmítnete používání cookies. Máte-li obavy s ohledem na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní informace, máte právo podat u úřadu na ochranu dat v zemi vašeho bydliště reklamaci/stížnost.

 

Používání cookies

Používáme rovněž cookies a další technologie za účelem uchovávání záznamů, ukládání vašich preferencí, zlepšení naší reklamy a sběr určitých neidentifikačních informací, jako jsou přihlašovací data a údaje o zařízení. To nám umožňuje porozumět lépe tomu, jak by se měli používat naše služby a výrobky, jak by se měla provádět diagnostika a řešení vašich případných problémů a jak bychom měli jinak spravovat a zlepšovat naše služby a produkty. Používání cookies rovněž pomáhá k bezproblémové navigaci po naší webové stránce.

Další informace naleznete v našich pravidlech o cookies

 

Změny pravidel na ochranu osobních údajů

Čas od času můžeme provádět změnu našich pravidel na ochranu osobních údajů. V takovém případě vás v souladu se zákonem budeme informovat o jakýchkoliv výrazných změnách. Uveřejníme zde rovněž aktualizovanou kopii. Prosíme vás o pravidelnou kontrolu aktualizací.

 

Kontaktní metoda

Máte-li jakékoliv informace nebo obavy s ohledem na to, jak společnost HIKVISION používá vaše osobní informace, můžete nás kontaktovat na: legal@hikvision.com. V případě přetrvávajících problémů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu dat ve vaší zemi.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Contact Us
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.