72/73/81HGH/HQH-SH系列支持硬盘列表

72/73/81HGH/HQH-SH系列支持硬盘列表

mediaIamge

 

DS-72xxHGH-SH、DS-73xxHGH-SH、DS-81xxHGH-SH
DS-72xxHQH-SH、DS-73xxHQH-SH、DS-81xxHQH-SH
 
希捷
       
硬盘类型 容量 型号 设备主控版本
监控级 6T ST6000VX001 all
监控级 4T ST4000VX005 all
监控级 ST4000VX013 all
监控级 ST4000VX007 all
监控级 ST4000VX000 all
监控级 3T ST3000VX009 all
监控级 ST3000VX010 all
监控级 ST3000VX006 all
监控级 2T ST2000VX012 all
监控级 ST2000VX015 all
监控级 ST2000VX008 all
监控级 ST2000VX003 all
监控级 1T ST1000VX005 all
监控级 ST1000VX001 all
 
西数
       
硬盘类型 容量 型号 设备主控版本
企业级 6T WD6002FRYZ-01WD5B0 V3.3.1 Build 151016
企业级 HUS726T6TALE6L4 V3.3.1 Build 151016
企业级 2T WD2004FBYZ-01YCBBO V3.3.0 Build150826
企业级 HUS722T2TALA604 V3.3.0 Build150826
监控级 4T WD40PURX-78AKYY0  all
监控级 WD40PURX-78N96Y0 all
监控级 WD40PURX-64AKYY0  all
监控级 WD40PURX-64N96Y0 all
监控级 3T WD30PURX-78AKYY0 all
监控级 WD30PURX-78PFUY0 all
监控级 WD30PURX-64AKYY0 all
监控级 WD30PURX-64PFUY0 all
监控级 2T WD20EVDS-63T3B0 all
监控级 WD20PURX-78AKYY0 all
监控级 WD20PURX-78PFUY0 all
监控级 WD20PURX-64AKYY0 all
监控级 WD20PURX-64PFUY0 all
监控级 1T WD10PURX-78KC9Y0 all
监控级 WD10PURX-78E5EY0 all
监控级 WD10PURX-64KC9Y0 all
监控级 WD10PURX-64KC9Y0 all
监控级 WD10EURX-63FH1Y0 all
监控级 500G WD05PURX-78E5EY0 all
监控级 WD05PURX-64E5EY0 all
 
东芝
       
硬盘类型 容量 型号 设备主控版本
监控级 5T MD04ABA500V all
监控级 4T MD04ABA400V all
监控级 3T DT01ABA300V all
监控级 2T DT01ABA200V all
监控级 1T DT01ABA100V all
 
日立
       
硬盘类型 容量 型号 设备主控版本
企业级 4T HUS724040ALA640 all
企业级 6T HUS726060ALE610   V3.3.1 Build 151016

 

联系我们
进入微信小程序,随时了解产品信息

获得更好的体验

您正在使用IE浏览器,我们建议您切换以下浏览器阅览