86、96N-F系列

DS-86xxN-F8、DS-96xxN-F8、DS-86xxN-F8/I、DS-96xxN-F8/I

希捷
类型 容量 型号 设备主控版本
监控级 8T ST8000VX0004 V3.2.0 Build141212
监控级 ST8000VX0002 V3.2.0 Build141212
监控级 ST8000VX0022 V3.2.0 Build141212
监控级 6T ST6000VX004 V3.2.0 Build141212
监控级 ST6000VX001 V3.2.0 Build141212
监控级 ST6000VX0023 V3.2.0 Build141212
监控级 ST6000VX0003 V3.2.0 Build141212
监控级 4T ST4000VX007 V3.2.1 Build150507
监控级 ST4000VX000 V3.2.1 Build150507
西数
类型 容量 型号 设备主控版本
企业级 6T WD6002FRYZ-01WD5B0 V3.3.4 Build150715
企业级 4T WD4002FYYZ-01B7CB0 V3.3.4 Build150715
企业级 2T WD2004FBYZ-01YCBBO V3.2.0 Build141212
监控级 8T WD81PURX-78U9SY0 V3.2.0 Build141212
监控级 WD81PURX-64U9SY0 V3.2.0 Build141212
监控级 WD82PURX-78GVLY0 V3.2.0 Build141212
监控级 WD82PURX-64GVLY0 V3.2.0 Build141212
监控级 WD82HKAI-78GVLY0 V3.2.0 Build141212
监控级 4T WD40PURX-64N96Y0 V3.2.0 Build141212
监控级 WD40PURX-78NZ6Y0 V3.2.0 Build141212
监控级 WD41PURX-78U8AY0 V3.2.0 Build141212
东芝
类型 容量 型号 设备主控版本
企业级 6T MG04ACA600E V3.3.4 Build150715
联系我们
进入微信小程序,随时了解产品信息

获得更好的体验

您正在使用IE浏览器,我们建议您切换以下浏览器阅览