Biển báo kỹ thuật số

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Hệ thống công bố thông tin LITE (sau đây gọi là máy khách) được sử dụng để tạo và công bố các chương trình đến màn hình công bố thông tin hoặc biển báo kỹ thuật số (sau đây gọi là giao diện dòng lệnh). Máy khách hỗ trợ tạo chương trình, quản lý việc công bố, quản lý lịch quảng phát sóng, cắt ghép nội dung, quản lý giao diện dòng lệnh, v.v.

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi