Biển báo kỹ thuật số

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Hệ thống công bố thông tin LITE (sau đây gọi là máy khách) được sử dụng để tạo và công bố các chương trình đến màn hình công bố thông tin hoặc biển báo kỹ thuật số (sau đây gọi là giao diện dòng lệnh). Máy khách hỗ trợ tạo chương trình, quản lý việc công bố, quản lý lịch quảng phát sóng, cắt ghép nội dung, quản lý giao diện dòng lệnh, v.v.

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top